جواب مرحله ۳۰۲ جدولانه ۱

آتشدان حمام
آزاد و رها
آن سوی چیزی
از البسه زنانه
از حروف ندا
از درندگان
از لوازم آرایشی
اطراف دهان
برتری
بی سواد
بیخ و ریشه
پایتخت کوبا
پایندگی
پرتوافشانی
پرده سینما
جام
جام ورزشی
جانشین او
جذاب
چهره
حشره مزاحم
حکمت ارسطو
خاموش و بی صدا
خط نابینایان
خلق و خوی
خودداری از انجام کاری
دانه خوشبو
دختر مازنی
دشمنی
دگرگونی
دیرینه
دیکته
رد یا انکار وجود حقیقی
زائو ترسان
زراعت
زودتر از دیگری به کاری اقدام کردن
سرایت
سرخی قبل از غروب خورشید
سنت ها
سیاست
سیماشناسی
شالوده
شرف و ناموس
ضمیر اول شخص مفرد
عقیده
غذای بیمار
فرومایه
فقیر و بی چیز
قادر
قهوه خانه
گسترده
گمان
مرتبه
مسابقه اتومبیل رانی
معاون هیتلر
مقابل خوب
نشستگاه اسب سوار
نظیر
نوعی بیماری چشمی
هادی
هنگام
واحد سطح
واحد نظامی
ویرگول
ویزا
کتاب مانی
کشیدنی بچه
کوچکترین واحد گفتاری
کوشش

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar