جواب مرحله ۹۶۷ جدولانه ۲ کامل

کلام پرسش
ترکیب سه اکسیژن
نوع تفکر
پرتوشناسی
آب دهان
کم خردی
پیدا کردن
رودی در سیبری
از کنسول‌های بازی
کشور اروپایی
از ایالات آمریکا
ریاضیات پیشامد تصادفی
نویسنده «پر کاه»
سرماخوردگی شدید
امیر قبیله بزرگ
واحد تحصیلی
نادر
بناها
آیین
حرف ندا
پدر ترک
دیدار
نانوا
پایان
امور نیک
دستبند زینتی
آشکارا
پیچ و تاب
غنیمت جنگی
تاب و توان
شهر ایالات متحده
آب منجمد
از حالات دریا
حروف نوشتاری زبان
باد زدن
زیادی
اندازه
نام ترکی
کودن
هوس باردار
تبار
علم و هنر اداره کردن
پالایه
به دنیا آوردن
نازک نارنجی
عنوان بندی
حرف دهن کجی
قیمت بازاری
تابان
ذاتی
از نیروهای ارتش
گرد سفید مخدر
از انواع شعر
مهمانخانه
کلمه افسوس
کشور آفریقایی
چاه جهنم
سود پول
مردم
دور زدن
دسته‌کاغذنوشته شده با دست
کشور آفریقایی
بی‌پرده
گریزنده
دلیل‌های آشکار
پایتخت اسپانیا
شکوه و عظمت
بسیار گردنده
واحدی در سطح
شکم‌بند طبی
تلفن همراه
نوعی شنا
کنیز
شهر آذربایجان شرقی
اثر شفیعی کدکنی
زاهد
پایانه
جذام
گوشه‌نشینی و ترک دنیا
آبگیر
پادشاهان مصری
مهارت و چالاکی
فانوس دریایی
دهان
کاخ شاهی
پیش رو
میوه نارس
سگ گزنده
گفتار و خبر
شکاف باریک
گندم سوده
درختچه زینتی
پارچه دور گردن
اثر میخائیل شولوخوف
کتاب مقدس هندوان
از آوازهای ایرانی
عنوانی در ارتش خارجی
چهار
پشته بلند
تازه
ارجمند شدن
هسته میوه
خو
سال ترکی
پایتخت یونان
خلاص شده
از ماهیان آب های شیرین

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar