جواب مرحله ۹۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اجرای زنده موسیقی در مقابل‬‫ عده‌ای تماشاگر
افقی ۱ قلعه‌ای تاریخی‬‫ ‬‫واقع در شهرستان بستک در غرب‬‫ استان هرمزگان‬‫
افقی ۲ مشت تودهنی
افقی ۲ جلوس دادن‬‫
افقی ۲ مسلک، عقیده‬‫
افقی ۳ اسم فاعل مرخم است از‬‫ نشستن
افقی ۳ کشوری در قاره سیاه
افقی ۳ ‬‫اهل مازندران‬‫
افقی ۴ کشور وین
افقی ۴ سخن بیهوده
افقی ۴ علم‬‫
افقی ۵ هرگز نه
افقی ۵ تفرجگاه تهران
افقی ۵ در‬‫توضیح کلام استعمال می‌شود
افقی ۵ آش‬‫
افقی ۶ آرزوی خیالی
افقی ۶ شهری در‬‫استان اردبیل
افقی ۶ الکتریسیته‬‫
افقی ۷ رنگی روش‌تر از سرمه
افقی ۷ ‬‫‬‫افسردگی
افقی ۷ عقیم‬‫
افقی ۸ سنگی بهادار
افقی ۸ نوعی مار بزرگ‬‫
افقی ۸ نام دخترانه‬‫
افقی ۹ گونه‌ای طلاق
افقی ۹ روسری
افقی ۹ ‬‫گریه، شیون‬‫
افقی ۱۰ بله نجار!
افقی ۱۰ نشسته
افقی ۱۰ آتشگیر‬‫
افقی ۱۱ قدم یکپا
افقی ۱۱ دارای لقب
افقی ۱۱ هراس
افقی ۱۱ رنگ مو‬‫
افقی ۱۲ روایت کننده
افقی ۱۲ عضو راهی
افقی ۱۲ پنبه‌زنی‬‫
افقی ۱۳ دشمنی
افقی ۱۳ سالن قطار
افقی ۱۳ رخنه‬‫
افقی ۱۴ کار نسنجیده
افقی ۱۴ جاه و جلال یافتن
افقی ۱۴ خیرگی و شگفتی‬‫
افقی ۱۵ یک نوع ساز زهی مضرابی روسی
افقی ۱۵ غمگین و آسیب‌دیده‬
عمودی ۱ ترعه
عمودی ۱ آبراهی بسیار استراتژیک در قسمت جنوبی دریای سرخ به اقیانوس هند
عمودی ۲ نگارش، کتابت
عمودی ۲ پستی
عمودی ۲ کلمه سؤالی
عمودی ۳ تخت حکومتی
عمودی ۳ واح پول هلند
عمودی ۳ حالت دهنده مژه
عمودی ۴ منطقه‌ای در شمال تهران
عمودی ۴ نام ریلکه شاعر آلمانی
عمودی ۵ هزار کیلو
عمودی ۵ امر از شستن
عمودی ۵ رونمایی
عمودی ۶ دودلی
عمودی ۶ ایستگاه پیک‌ها
عمودی ۶ ضد لاغری!
عمودی ۶ دویار بلندقد!
عمودی ۷ اثر ابن‌سینا
عمودی ۷ لبریز
عمودی ۷ پیامی که از سوی خدا به پیامبر (ص) برسد
عمودی ۸ ترمز کشتی
عمودی ۸ دانه‌ای تلخ
عمودی ۸ ضدحمله
عمودی ۹ دشمن
عمودی ۹ سردسیر
عمودی ۹ میهمانی برای عروس و داماد
عمودی ۱۰ نفس چاق
عمودی ۱۰ فراخواندن
عمودی ۱۰ چوبه اعدام
عمودی ۱۰ رمق
عمودی ۱۱ نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد
عمودی ۱۱ سوره ۷۱
عمودی ۱۱ ضمیر جمع
عمودی ۱۲ برد معروف
عمودی ۱۲ متکای نرم
عمودی ۱۳ تکان شدید
عمودی ۱۳ محل کاسبی
عمودی ۱۳ نام مردانه
عمودی ۱۴ حمام تکی
عمودی ۱۴ کشاورز
عمودی ۱۴ آن که در راه وطن و آزادی بجنگد
عمودی ۱۵ این غذا برای استفاده شخصی و در جمع خانواده است و برای میهمانی‌ها و مجلس‌های رسمی از آن استفاده نمی‌شود
عمودی ۱۵ عاشق، دلداده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar