جواب مرحله ۹ جدولانه ۲

آجر لعاب دار
آرایش
آش نذری روز دهم محرم
بیزاری جستن
جام شراب
خارج
دید و نظر
قطعات کاسه گل
ماده سمی توتون
نام نهاده شده

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.