جواب مرحله ۸۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عبادت كردن
افقی ۱ ديكتاتور سابق ليبd
افقی ۲ جوان
افقی ۲ حمل و نقل
افقی ۳ دنباله رو سوزن!
افقی ۳ محروم
افقی ۳ سبيل
افقی ۳ مقابل كل
افقی ۴ ‬‫پرنده وحشی حلال گوشت
افقی ۴ خالص
افقی ۴ آغشته به چسب
افقی ۵ قبيله‌ای در صدر اسلام
افقی ۵ افسر
افقی ۵ تلخ
افقی ۵ خاطر
افقی ۶ پايه
افقی ۶ ريل
افقی ۶ ‬‫پرحرفی!
افقی ۷ خشک مزاج
افقی ۷ نوعی مار خطرناک
افقی ۷ تيپا
افقی ۸ بی ايمان
افقی ۸ ويتامين جدولی
افقی ۸ يازده!
افقی ۸ گل شب‌بو
افقی ۹ درس‬‫خوانده
افقی ۹ نوعی پرتقال با ميان‌بر سرخ رنگ
افقی ۹ حمله كردن
افقی ۱۰ عضوی در صورت
افقی ۱۰ محل آغاز رسالت پيامبر اعظم (ص)
افقی ۱۰ ‬‫بيع
افقی ۱۱ سنگ زينتی
افقی ۱۱ صوت ندا
افقی ۱۱ كاش
افقی ۱۱ گل نوميدی
افقی ۱۲ مظهر كندی سرعت!
افقی ۱۲ دهان
افقی ۱۲ سنگ طلق
افقی ۱۳ دم
افقی ۱۳ ‬‫«مرغ» سربريده!
افقی ۱۳ پايتخت ايرلند شمالی
افقی ۱۳ تكرارش اسباب بازی كودكانه‌ای است
افقی ۱۴ فروشنده سنگ‌های گران‬‫بها
افقی ۱۴ تقصيركار
افقی ۱۵ برابرفارسی «پردآويز» رابرايش برگزيده‌اند
افقی ۱۵ رشته کوهی در کشورمان و نیز نام استانی تازه‬‫ تاسيس‬
عمودی ۱ خرس چينی
عمودی ۱ دو زاويه كه مجموع آن‌ها ۱۸۰ درجه شود
عمودی ۱ شيشه آزمايشگاهی
عمودی ۲ پرنده سحرخيز!
عمودی ۲ روزنامه‌ای ‬‫چاپ امارات
عمودی ۳ دشنام دادن
عمودی ۳ گرفتن حق
عمودی ۳ ترديد
عمودی ۳ ازعلوفه جات
عمودی ۴ بالنگ
عمودی ۴ پسوند شباهت
عمودی ۴ كسی كه هميشه درغم ‬‫و اندوه باشد
عمودی ۵ ورزش مفرح آب
عمودی ۵ كوچک و بزرگ ايرانی خليج هميشه فارس
عمودی ۵ كتف
عمودی ۵ برادرخائن رستم
عمودی ۶ افراد‬‫ مورد اعتماد
عمودی ۶ شيشه نشكن
عمودی ۶ همگی
عمودی ۷ نام كوچک «فدرر» تنيسور مشهور سوئيسی
عمودی ۷ روش هاست و جمع «نحو»
عمودی ۷ ‬‫تيز
عمودی ۸ خشم و تندی
عمودی ۸ حرص
عمودی ۸ مساوی
عمودی ۸ نماهنگ
عمودی ۹ سنگ زيرين آسياب!
عمودی ۹ گوارا
عمودی ۹ هزارها
عمودی ۱۰ نشان مفعولی
عمودی ۱۰ مرتع
عمودی ۱۰ ‬‫كبوتر صحرایی
عمودی ۱۱ كشوری اروپايی در همسايگی تركيه و يونان
عمودی ۱۱ صوت ندای بی‌ادبانه!
عمودی ۱۱ دوتايی
عمودی ۱۱ آب دهنده
عمودی ۱۲ ‬‫ابزاری برای بهتر ديدن اشيا كوچک
عمودی ۱۲ خورشيد
عمودی ۱۲ وصل شده
عمودی ۱۳ حرف اول انگليسی
عمودی ۱۳ بوی ماندگی
عمودی ۱۳ رنگی از خانواده ‬‫زرد
عمودی ۱۳ پروردگار
عمودی ۱۴ ساحر
عمودی ۱۴ شكايت كننده
عمودی ۱۵ سگ شكاری
عمودی ۱۵ ازصنايع شعری
عمودی ۱۵ خوش خلق‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar