جواب مرحله ۵۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی نان شیرینی
افقی ۱ کان
افقی ۱ شاعر خیمه‌دوز
افقی ۲ زمان‌سنج
افقی ۲ حرف ندا
افقی ۲ کد میله‌ای
افقی ۳ کلمه افسوس
افقی ۳ از نام‌های مردانه
افقی ۳ آیین
افقی ۳ قوم کم حرف
افقی ۴ اتمام حجت
افقی ۵ موی مجعد
افقی ۵ الفت
افقی ۵ پایتخت هزار کیلویی
افقی ۶ روایت کننده
افقی ۶ روش و سیرت
افقی ۶ دریافتن
افقی ۷ دست به دامن شدن
افقی ۷ کلمه تحسین و تعجب
افقی ۷ همان بوته است
افقی ۷ نشانه مفعولی
افقی ۸ پراکندگی
افقی ۸ ساختمان بلند
افقی ۸ از جزایر جنوبی
افقی ۸ زشت و بد
افقی ۹ جای سردسیر
افقی ۹ تله
افقی ۹ خواهر
افقی ۱۰ سوراخ کردن
افقی ۱۰ مدت زندگی
افقی ۱۰ شادباش گفتن
افقی ۱۱ زندان موقت
افقی ۱۲ پوستین
افقی ۱۲ غذای زمین
افقی ۱۲ چاقو
افقی ۱۲ الفبای موسیقی
افقی ۱۳ هزینه‌ها
افقی ۱۳ پول ژاپن
افقی ۱۳ چاق و بدقواره
افقی ۱۴ پدر مرده
افقی ۱۴ از نام‌های خداوند در قرآن
افقی ۱۴ پارچه باریک و بلند
عمودی ۱ شغل فروشنده کتاب
عمودی ۱ محلی
عمودی ۲ مظهر زیبایی
عمودی ۲ حقیقی
عمودی ۲ هر جای مسطح
عمودی ۳ حرف ندا
عمودی ۳ انحطاط و زوال
عمودی ۳ نامی غیر از نام اصلی
عمودی ۳ حرف ندا
عمودی ۴ نوعی از حکومت دموکراسی
عمودی ۴ نوعی رقص ایرانی
عمودی ۵ مسابقه اتومبیل‌رانی
عمودی ۵ برگه کاغذ
عمودی ۵ عددی که بر ۲ بخش‌پذیر باشد
عمودی ۶ پراکندگی
عمودی ۶ مرغ کنجدخوار
عمودی ۶ رقم
عمودی ۷ متداول در میان عوام
عمودی ۷ درجه گرمی یا سردی
عمودی ۷ پهلوان
عمودی ۸ ماه سرد
عمودی ۸ خوبی خود را به رخ کسی کشیدن
عمودی ۸ ممانعت از پیشرفت کار
عمودی ۹ وسیله درو
عمودی ۹ ترس
عمودی ۹ لنگه بار
عمودی ۱۰ دو مصراع از شعر
عمودی ۱۰ نار
عمودی ۱۰ باران منجمد
عمودی ۱۱ اهل خانه
عمودی ۱۱ از شهرهای استان خوزستان
عمودی ۱۲ مساوی
عمودی ۱۲ واحد طول
عمودی ۱۲ بخش بیرونی لباس
عمودی ۱۲ درخت انگور
عمودی ۱۳ خوردن
عمودی ۱۳ رنگ واقع در طیف سرخ و زرد
عمودی ۱۳ خبر عرب
عمودی ۱۴ دلیل
عمودی ۱۴ نقاشی طنزآمیز

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar