جواب مرحله ۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سوء استفاده مالی توسط شخص مسئول
افقی ۲ آب‌بند
افقی ۲ جواب مثبت
افقی ۳ میرا
افقی ۴ سنگینی
افقی ۵ از رنگ‌های اصلی
افقی ۵ مغز سر
افقی ۶ درست و حسابی
عمودی ۱ خوراک ملوان زبل!
عمودی ۲ پروردگار
عمودی ۲ حرف همراهی
عمودی ۳ تازه
عمودی ۴ سزاوار
عمودی ۵ واحد سطح
عمودی ۵ بی‌خطر
عمودی ۶ وسیله نقلیه بچگانه

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.