جواب مرحله ۴۹۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ملون
افقی ۱ فرهیختن
افقی ۲ فرهنگ آموختن
افقی ۲ از اسبان پیامبر اسلام
افقی ۲ از اصل
افقی ۳ سهولت
افقی ۳ بخشاینده
افقی ۳ یل شاهنامه
افقی ۴ رشته
افقی ۴ تپانچه
افقی ۴ دانشمندان دینی
افقی ۴ بز نر
افقی ۵ گیاهی خاردار
افقی ۵ سودبر
افقی ۵ دستینه
افقی ۶ نوشته دراز
افقی ۶ سکون
افقی ۶ فلز سرچشمه
افقی ۷ دشوار
افقی ۷ ساز زدن
افقی ۷ بز کوهی
افقی ۸ کشور اروپایی
افقی ۸ آجر خام
افقی ۸ ظرف یخ
افقی ۹ مادر
افقی ۹ گردنکش
افقی ۹ آب بینی
افقی ۱۰ مایع حیات
افقی ۱۰ نژاد آلمانی
افقی ۱۰ یاری
افقی ۱۱ چابکی
افقی ۱۱ کشور آفریقایی
افقی ۱۱ آسیب
افقی ۱۲ شخص
افقی ۱۲ شهر مرکزی
افقی ۱۲ بین
افقی ۱۲ چرک
افقی ۱۳ پرسش
افقی ۱۳ آبگینه
افقی ۱۳ عالم مادی
افقی ۱۴ بدکاران
افقی ۱۴ انبار غلات
افقی ۱۴ تیرگی
افقی ۱۵ اثر سروانتس
افقی ۱۵ واحدی در مسافت
عمودی ۱ ماشین چاپ سریع
عمودی ۱ مایه تباهی
عمودی ۲ مخالف
عمودی ۲ عجله
عمودی ۲ واضح
عمودی ۳ گذرگاهی در آب
عمودی ۳ شهری در استان زنجان
عمودی ۳ فراهم کردن
عمودی ۴ فرزند
عمودی ۴ سلیقه‌ای
عمودی ۴ عامل وراثت
عمودی ۴ گل نرم ته نشین شده
عمودی ۵ پدرمرده
عمودی ۵ حساب کردن
عمودی ۵ چکیدن آب
عمودی ۶ چوب خوشبو
عمودی ۶ سرنیزه
عمودی ۶ شهر استان اصفهان
عمودی ۷ دروازه‌بان فوتبال
عمودی ۷ دادن چیزی به کسی در مقابل دریافت پول
عمودی ۷ توقف
عمودی ۸ دور کننده
عمودی ۸ آب دیده
عمودی ۸ چاه کن
عمودی ۹ به راستی
عمودی ۹ خبر گرفتن
عمودی ۹ غربال
عمودی ۱۰ چیره‌دستی
عمودی ۱۰ فالگیر
عمودی ۱۰ حرف پیروزی
عمودی ۱۱ آش
عمودی ۱۱ آرزوها
عمودی ۱۱ مغازه
عمودی ۱۲ شکستگی
عمودی ۱۲ جمع کردن
عمودی ۱۲ پستاندار پرنده
عمودی ۱۲ ورق برنده بازی
عمودی ۱۳ امتداد
عمودی ۱۳ سخت و قوی
عمودی ۱۳ نقاش
عمودی ۱۴ دفترچه حساب
عمودی ۱۴ جا
عمودی ۱۴ سرخرگ بزرگ
عمودی ۱۵ پستچی
عمودی ۱۵ فیلمی با بازی ایرج قادری

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz