جواب مرحله ۴۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از جزایر بزرگ جهان
افقی ۱ رواده
افقی ۱ راه بی پایان‬ ‫
افقی ۲ مینای درهم
افقی ۲ از انواع ماهی
افقی ۲ قیماق
افقی ۳ میوه مقدس و‬ ‫نورانی
افقی ۳ گروه مجهز
افقی ۳ پسر امام حسن(ع) و شهید كربلا‬ ‫
افقی ۴ سیخ آهنی
افقی ۴ اسب
افقی ۴ شیطان بزرگ
افقی ۵ پیامک
افقی ۵ آزادگی‬ ‫
افقی ۵ با داد می آید
افقی ۶ دودل
افقی ۶ تخته بزرگ
افقی ۶ حرف ندا
افقی ۷ ‬ ‫كمک
افقی ۷ گدای سمج
افقی ۷ پوشاك گشاد بی آستین
افقی ۸ آشكار و‬ ‫نمایان
افقی ۸ دورویی
افقی ۸ پیوند زناشویی
افقی ۹ عضو پروازی
افقی ۹ امتیاز‬ ‫ضربه های كنترل شده دست كاراته كا
افقی ۹ سرایدار مدرسه‬ ‫
افقی ۱۰ خداوند
افقی ۱۰ لقب پادشاهان چینی
افقی ۱۰ خداحافظی
افقی ۱۱ ‬ ‫برادر حضرت موسی
افقی ۱۱ از انواع شنا
افقی ۱۱ خورشید
افقی ۱۲ مضرات‬ ‫
افقی ۱۲ طلایی
افقی ۱۲ شبه جزیره‌ای در جنوب هند
افقی ۱۳ واحد طول‬ ‫انگلیسی
افقی ۱۳ باعث و موجب
افقی ۱۳ اندوه و ملال
افقی ۱۴ محبوب
افقی ۱۴ ‬ ‫گردنبند قهرمانی
افقی ۱۴ آهسته
افقی ۱۵ تكرار حرفی
افقی ۱۵ شكر متبلور‬ ‫
افقی ۱۵ از آثار ناصر خسرو‬
عمودی ۱ اثری از جلال آل احمد
عمودی ۱ منتخب
عمودی ۲ ‬ ‫كشوری در قاره كهن
عمودی ۲ سیل بزرگ
عمودی ۲ شاخ گاو
عمودی ۳ ماه بزرگ‬ ‫و تمام
عمودی ۳ بزرگترین گوزن ایرانی
عمودی ۳ حافظه جانبی رایانه‬ ‫
عمودی ۴ رشد
عمودی ۴ نوعی پارچه ابریشمی
عمودی ۴ آل
عمودی ۵ رزم
عمودی ۵ برادر رستم‬ ‫
عمودی ۵ افشرده گوجه
عمودی ۶ رمق آخر
عمودی ۶ نظر و عقیده
عمودی ۶ خویشان
عمودی ۷ ‬ ‫از مناسب خطیر كشوری
عمودی ۷ كم بها
عمودی ۷ طرف و جهت
عمودی ۸ دایه‬ ‫تركی
عمودی ۸ كیشها، آیینها
عمودی ۸ كف روی مایعات
عمودی ۹ رفوزگی‬ ‫
عمودی ۹ خیابان گلكاری شده
عمودی ۹ نوعی پارچه پنبه‌ای
عمودی ۱۰ افسر‬ ‫شهربانی قدیم
عمودی ۱۰ نام گاگارین
عمودی ۱۰ در هم پیچیدن
عمودی ۱۱ برگ‬ ‫برنده
عمودی ۱۱ ایوان عبرت
عمودی ۱۱ آش هفت دانه
عمودی ۱۲ آباد، دایر
عمودی ۱۲ از انواع‬ ‫ماهی
عمودی ۱۲ سخنان نامربوط بیمار بدحال
عمودی ۱۳ لیكن
عمودی ۱۳ خیابان
عمودی ۱۳ ‬ ‫نامی كه یونانیان به داریوش شاه ایران داده بودند
عمودی ۱۴ خود‬ ‫را به خطر انداختن
عمودی ۱۴ روشها
عمودی ۱۴ بزرگداشت
عمودی ۱۵ آشپز ضحاک ‫
عمودی ۱۵ از آثار نظامی گنجوی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz