جواب مرحله ۴۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آشکار کننده
افقی ۱ خشنود
افقی ۱ آب‌سوار
افقی ۲ باغ انگور
افقی ۲ متراکم و جمع شده
افقی ۳ طعم
افقی ۳ مرادف آشغال
افقی ۳ ملاقات
افقی ۳ ضد خیر
افقی ۴ نقشه فرنگی
افقی ۴ مصونیت در برابر بیماری‌ها
افقی ۴ شامل همه می‌شود
افقی ۴ جامه گشاد
افقی ۵ نیک‌بختی
افقی ۵ وحشت
افقی ۵ آبرسان عهد قدیم
افقی ۶ عامل بیماری
افقی ۶ تیره شده
افقی ۶ قطعه کوتاه تبلیغاتی
افقی ۷ همسر مرد
افقی ۷ حرف عصا
افقی ۷ سیاستمدار
افقی ۷ نگاه و نظر
افقی ۸ کنایه از کسی که تا پایان کاری دیگری را یاری نکند
افقی ۹ نکوهش به شیوه سرایندگان
افقی ۹ شانه به سر
افقی ۹ سلاح ویرانگر
افقی ۹ میوه
افقی ۱۰ پیشوای هندی
افقی ۱۰ مقیم، بی‌حرکت
افقی ۱۰ دست‌های عرب
افقی ۱۱ جانور درختزی استرالیایی
افقی ۱۱ گستره بزرگ آبی
افقی ۱۱ مارک کالا
افقی ۱۲ پست، ناکس
افقی ۱۲ محبت
افقی ۱۲ زارع
افقی ۱۲ صابون خیاطی
افقی ۱۳ واحد سطح
افقی ۱۳ سرگردان و آواره
افقی ۱۳ مطابق روز
افقی ۱۳ نظر
افقی ۱۴ صداقت عامیانه
افقی ۱۴ تنبلی، آسودگی
افقی ۱۵ زاپاس خودرو
افقی ۱۵ از ارتفاعات همدان
افقی ۱۵ نیکو روی
عمودی ۱ کامل کننده
عمودی ۱ از رشته‌های ورزشی
عمودی ۲ آخرین
عمودی ۲ شهری در استان کرمانشاه
عمودی ۳ موقع تعجب می‌خورند
عمودی ۳ گریه پرصدا
عمودی ۳ پدر شعر فارسی
عمودی ۳ صریح‌اللهجه
عمودی ۴ اطراف دهان
عمودی ۴ نام هیتلر
عمودی ۴ از گروه‌های خونی
عمودی ۴ صدای افسوس
عمودی ۵ اینگونه هم لنگه بار است
عمودی ۵ محصول چتر
عمودی ۵ امر به نوشتن
عمودی ۶ پایان
عمودی ۶ بسیار پاک
عمودی ۶ جزیره مثلثی
عمودی ۷ رودی در فرانسه
عمودی ۷ لطیف، صاف
عمودی ۷ سرشت و باطن
عمودی ۷ طایفه
عمودی ۸ از گازهای اتمسفر زمین
عمودی ۹ گلو
عمودی ۹ از فلزات نمکی
عمودی ۹ نورانی
عمودی ۹ هزار کیلو
عمودی ۱۰ عضو مشترک انسان و ماشین
عمودی ۱۰ دیرنشین
عمودی ۱۰ حریص
عمودی ۱۱ ریز نمرات
عمودی ۱۱ رهاورد زمستان
عمودی ۱۱ دریوزه‌گر
عمودی ۱۲ گرم، سوزان
عمودی ۱۲ علامت مصدر جعلی
عمودی ۱۲ میراب، مأمور تقسیم آب
عمودی ۱۲ طرف
عمودی ۱۳ یار خوش
عمودی ۱۳ روزنامه
عمودی ۱۳ لحظه
عمودی ۱۳ واحد شمارش اسب
عمودی ۱۴ افروختن ابزاری که از باروت ساخته می‌شود
عمودی ۱۴ سوءظن
عمودی ۱۵ به دست آوردن و به فروش رساندن محصول کارخانه
عمودی ۱۵ پست‌فطرت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar