جواب مرحله ۴۶۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دروغ بزرگ
افقی ۱ نقاشی سنتی شرقی
افقی ۲ خرید غیر نقدی
افقی ۲ گرامی
افقی ۲ سرگردان
افقی ۳ قطعاً
افقی ۳ شهری در آذربایجان غربی
افقی ۳ کوبیدن
افقی ۴ پسوند پیدا کننده
افقی ۴ ترش و شیرین
افقی ۴ وسط
افقی ۴ قطعه احتیاطی
افقی ۵ بنده زرخرید
افقی ۵ جشن هنگام ازدواج
افقی ۵ از شهرهای خراسان جنوبی
افقی ۶ برابر شدن
افقی ۶ میانگین
افقی ۶ ماه سرد
افقی ۷ به طور رسمی
افقی ۷ همسایه
افقی ۷ قاتل امام حسین
افقی ۸ آسودگی، فراغ
افقی ۸ تحصیل
افقی ۸ آشکار
افقی ۹ خواهش نفس
افقی ۹ گزنده
افقی ۹ نادان
افقی ۱۰ با
افقی ۱۰ دلداده مجنون
افقی ۱۰ یاقوت
افقی ۱۱ آدمیان
افقی ۱۱ سفیدی چشم
افقی ۱۱ انبار کشتی
افقی ۱۲ سخنان بیمارگونه
افقی ۱۲ بیننده
افقی ۱۲ بخار دهان
افقی ۱۲ به پایان رسید
افقی ۱۳ ستردن
افقی ۱۳ درخت جوان
افقی ۱۳ دعا
افقی ۱۴ اثر فروغ فرخ‌زاد
افقی ۱۴ بسیاری
افقی ۱۴ هیچ وقت
افقی ۱۵ اداره‌ای که کشوری برای انجام امور کنسولی در کشور دیگر ایجاد می‌کند
افقی ۱۵ شهری در آذربایجان شرقی
عمودی ۱ بازیگر «آزاد به قید شرط» و «شارلاتان»
عمودی ۱ راندن مزاحم
عمودی ۲ سکونت دادن
عمودی ۲ فرشته
عمودی ۲ امانتدار
عمودی ۳ واعظ
عمودی ۳ برخورد، تلاقی
عمودی ۳ شوم
عمودی ۴ نظر
عمودی ۴ مردم عادی
عمودی ۴ قوم کم‌حرف
عمودی ۴ حرف جا نیانداختنی
عمودی ۵ فرماندهان
عمودی ۵ گوش دادن
عمودی ۵ نقش هنری
عمودی ۶ پایتخت ایتالیا
عمودی ۶ ناله سگ
عمودی ۶ ضرب شمشیر
عمودی ۷ از پادشاهان پیشدادی
عمودی ۷ برق‌کاری ساختمان
عمودی ۷ آشکار شدن
عمودی ۸ شهر ایران و آمریکا
عمودی ۸ کالبد
عمودی ۸ دکان معامله ارز
عمودی ۹ قطعه احتیاطی
عمودی ۹ تلفن همراه
عمودی ۹ نوعی حلوا
عمودی ۱۰ در حقیقت
عمودی ۱۰ مادراندر
عمودی ۱۰ نشانه مفعولی
عمودی ۱۱ ضمیر بیگانه
عمودی ۱۱ بی‌مانند
عمودی ۱۱ پادشاهان
عمودی ۱۲ اشاره به نزدیک
عمودی ۱۲ پهلوان
عمودی ۱۲ چهره، رخسار
عمودی ۱۲ همدم
عمودی ۱۳ باوراندن اندیشه‌ای به دیگری
عمودی ۱۳ حیله‌گر
عمودی ۱۳ روشنی و فروغ
عمودی ۱۴ داخل‌شونده
عمودی ۱۴ از مد افتاده
عمودی ۱۴ مایل
عمودی ۱۵ شهری در فرانسه
عمودی ۱۵ پرشمارگان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar