جواب مرحله ۴۶۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بهبودن یافتن حال
افقی ۱ اثری از اسماعیل فصیح
افقی ۲ خارها را گل می‌کند
افقی ۲ اراده و خواست خدا
افقی ۲ کشور فلاسفه
افقی ۳ افشانه
افقی ۳ شهری در خراسان جنوبی
افقی ۳ کلمه استثنا
افقی ۴ عدسی
افقی ۴ شخص
افقی ۴ امید است که، باشد که
افقی ۴ گردیدن
افقی ۵ یار پت
افقی ۵ انبازی
افقی ۵ ماشین باری کوچک
افقی ۶ تاج خورشید
افقی ۶ گل همیشه بهار
افقی ۶ سپیدار
افقی ۷ جنگی
افقی ۷ مغز کامپیوتر
افقی ۷ سرمایه جاودانی
افقی ۸ دکان معامله ارز
افقی ۸ جهش
افقی ۸ وظیفه دانش‌آموز
افقی ۹ زمان بی‌ابتدا
افقی ۹ شهری در استان لرستان
افقی ۹ اشاره به دور
افقی ۱۰ باب
افقی ۱۰ هنگام
افقی ۱۰ فوتبالیست آلمانی
افقی ۱۱ سنگدل
افقی ۱۱ بدان سوی
افقی ۱۱ آزمندی
افقی ۱۲ سال ترکی
افقی ۱۲ هدیه و ارمغان
افقی ۱۲ یکدندگی
افقی ۱۲ غذای زمین کشاورزی
افقی ۱۳ پسوند لیاقت
افقی ۱۳ نیستی
افقی ۱۳ همسفر
افقی ۱۴ بسیار ضعیف
افقی ۱۴ تیم فوتبال اسپانیایی
افقی ۱۴ گونه‌ای سرو کوهی
افقی ۱۵ اداره استخدام
افقی ۱۵ تنظیم شدن موتور ماشین
عمودی ۱ نویسنده «زندگی را به آواز بخوان»
عمودی ۱ درست به اندازه
عمودی ۲ آفرین
عمودی ۲ نق
عمودی ۲ توانایی
عمودی ۳ از انواع پخت
عمودی ۳ بالاترین مرتبه چیزی
عمودی ۳ شب دراز است و ... بیدار
عمودی ۴ واحد طول
عمودی ۴ بزرگوار
عمودی ۴ عدد فوتبالی
عمودی ۴ از تقسیمات ارتشی
عمودی ۵ صمیمی و خالص
عمودی ۵ خشکی مزاج
عمودی ۵ گیاهی خاردار
عمودی ۶ رطوبت
عمودی ۶ جلسه نمایش فیلم
عمودی ۶ بوی خوش
عمودی ۷ یک طرف بدن
عمودی ۷ فوتبالیست اسپانیایی تیم ناپولی
عمودی ۷ شخص نامعلوم
عمودی ۸ مرض قند
عمودی ۸ فراخواندن با بلندگو
عمودی ۸ ساکنان
عمودی ۹ گزنده خطرناک
عمودی ۹ بامبو
عمودی ۹ فلس ماهی
عمودی ۱۰ نیکی
عمودی ۱۰ مردد
عمودی ۱۰ بخار دهان
عمودی ۱۱ تصدیق ایتالیایی
عمودی ۱۱ از فرشتگان مغضوب
عمودی ۱۱ همسر
عمودی ۱۲ روز
عمودی ۱۲ حرف نفی
عمودی ۱۲ موجود شونده
عمودی ۱۲ جای بازگشت
عمودی ۱۳ عضو دست
عمودی ۱۳ سرهنگ
عمودی ۱۳ الماس خالص
عمودی ۱۴ ماهر
عمودی ۱۴ شالوده
عمودی ۱۴ گواه‌ها
عمودی ۱۵ از مصالح راه‌سازی
عمودی ۱۵ اثری از عبدالحسین صنعتی‌زاده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar