جواب مرحله ۴۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوشته پر از اشتباه
افقی ۱ از لبنیات سیاه
افقی ۲ آنچه انتها دارد
افقی ۲ نیست شدن
افقی ۲ گوشه‌ای در دستگاه راست ماهور
افقی ۳ صدای آزاردهنده
افقی ۳ شش
افقی ۳ عظیم‌الجثه
افقی ۳ تردید
افقی ۴ گشوده
افقی ۴ نرده چوبی
افقی ۴ شاعر مثنوی
افقی ۵ من و تو
افقی ۵ از پرندگان پادراز
افقی ۵ قسم
افقی ۶ بی بند و بار
افقی ۶ پرنده خوش‌آواز
افقی ۶ امر از پیدا کردن
افقی ۷ دارای سقف
افقی ۷ دیوانه
افقی ۷ بنده زرخرید
افقی ۸ مرگ
افقی ۸ خراشیدن
افقی ۸ ژنرال جنگ‌های انفصال
افقی ۸ فراوان
افقی ۹ چهار من تبریز
افقی ۹ منفرد
افقی ۹ گدایی کردن
افقی ۱۰ جای خلوت و آرام
افقی ۱۰ بزرگان، پیران
افقی ۱۰ مادر
افقی ۱۱ دریوزه‌گری
افقی ۱۱ ابزار خیاطی
افقی ۱۱ پرحرفی
افقی ۱۲ برکت آسمانی
افقی ۱۲ اثری از صادق چوبک
افقی ۱۲ آسمان
افقی ۱۳ چهره
افقی ۱۳ زیرکی
افقی ۱۳ زدنی کلاهبردار
افقی ۱۳ شهربان امروزی
افقی ۱۴ مطالعه اجمالی
افقی ۱۴ جشن
افقی ۱۴ پایتخت آلبانی
افقی ۱۵ دست نخورده
افقی ۱۵ شوم
عمودی ۱ تراژدی
عمودی ۱ تیم فوتبال آلمانی
عمودی ۲ قطعه قطعه
عمودی ۲ آب بینی
عمودی ۲ فوتبالیست فرانسوی
عمودی ۳ پژواک
عمودی ۳ پرنده سعادت
عمودی ۳ برخی مواقع باید دندان روی آن گذاشت
عمودی ۳ کاغذ نامرغوب
عمودی ۴ پرنده چراندنی
عمودی ۴ تندرستی
عمودی ۴ قاضی
عمودی ۵ زیر پا مانده
عمودی ۵ راه
عمودی ۵ حدس
عمودی ۶ خراب
عمودی ۶ بدزبانی
عمودی ۶ شیر درنده
عمودی ۷ ابزار جنگی
عمودی ۷ طعن، گوشه
عمودی ۷ کلمه شگفتی
عمودی ۸ ادراک
عمودی ۸ مذکر
عمودی ۸ خطاب بی‌ادبانه
عمودی ۸ الا
عمودی ۹ بنده زرخرید
عمودی ۹ جلودار
عمودی ۹ پادشاه
عمودی ۱۰ عقیده انتخاباتی
عمودی ۱۰ منتقل شدن صفات والدین به فرزندان
عمودی ۱۰ پایتخت مالت
عمودی ۱۱ اندوهگین
عمودی ۱۱ ظرف سفالی
عمودی ۱۱ دریا
عمودی ۱۲ ثروتمند تاریخی
عمودی ۱۲ خدا
عمودی ۱۲ زیبای دریایی
عمودی ۱۳ چکیدن آب
عمودی ۱۳ نزد عرب
عمودی ۱۳ سال ترکی
عمودی ۱۳ سلامتی می‌آورد
عمودی ۱۴ ورزش رزمی چینی
عمودی ۱۴ برادر بزرگتر
عمودی ۱۴ نوعی بازی به وسیله مهره
عمودی ۱۵ از قالب‌های شعری
عمودی ۱۵ ترسان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar