جواب مرحله ۴۵۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رودی در برزیل
افقی ۱ پرنده گلو‌سیاه
افقی ۲ برودت
افقی ۲ برنا
افقی ۲ اسوه
افقی ۳ دربند انداختن
افقی ۳ صراف
افقی ۳ سرزمین بلقیس
افقی ۴ شهری در استان فارس
افقی ۴ مخفف گاه
افقی ۴ ربیع
افقی ۴ مگر
افقی ۵ بز کوهی
افقی ۵ نام مردانه
افقی ۵ مهراس
افقی ۶ نوعی عدسی
افقی ۶ بیماری کهنه
افقی ۶ واحد والیبال
افقی ۷ یار مجنون
افقی ۷ افتادگی
افقی ۷ نوع
افقی ۸ ناپسند شرعی
افقی ۸ عضو پا
افقی ۸ شهرت‌طلب
افقی ۹ مادر
افقی ۹ هراس‌انگیز
افقی ۹ مالیخولیا
افقی ۱۰ از خواهران برونته
افقی ۱۰ دادرس
افقی ۱۰ نوعی ساز
افقی ۱۱ شهری در استان آذربایجان شرقی
افقی ۱۱ شعله
افقی ۱۱ نوعی رنگ مو
افقی ۱۲ روشندل
افقی ۱۲ سلاخ شتر
افقی ۱۲ خرمای پخته
افقی ۱۲ پسوند آلودگی
افقی ۱۳ پرنده گنجشک‌سان و حشره‌خوار
افقی ۱۳ ناوارد
افقی ۱۳ جانور درختی
افقی ۱۴ اهریمن
افقی ۱۴ زینت لباس
افقی ۱۴ تن‌پوش
افقی ۱۵ حکومت مردم بر مردم
افقی ۱۵ مؤلف تاریخ اجتماعی ایران
عمودی ۱ از آثار ابواسحاق ابراهیم اصطخری
عمودی ۱ ماضی شدن
عمودی ۲ فرستادن
عمودی ۲ آحاد
عمودی ۲ نیکوروی
عمودی ۳ هلاک
عمودی ۳ آب نیمه‌گرم
عمودی ۳ پدر فلسفه
عمودی ۴ رفیق یک رنگ و موافق
عمودی ۴ سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد
عمودی ۴ کاهن
عمودی ۴ نوعی شیرینی سنتی ایرانی
عمودی ۵ یخچه
عمودی ۵ پرده‌دری و بی‌شرمی
عمودی ۵ مذکر
عمودی ۶ کدوتنبل
عمودی ۶ نام قدیم بهشر
عمودی ۶ دربان بهشت
عمودی ۷ صدای زنبور
عمودی ۷ مددرسانی
عمودی ۷ شش عرب
عمودی ۸ نوازنده نامی دربار خسروپرویز
عمودی ۸ حمام تکی
عمودی ۸ از رنگ‌ها
عمودی ۹ یک تای کفش
عمودی ۹ برازنده
عمودی ۹ دریا
عمودی ۱۰ قطاع‌الطریق
عمودی ۱۰ درخت سدر
عمودی ۱۰ خواندن گوسفند
عمودی ۱۱ هرگز نه
عمودی ۱۱ یار ویس
عمودی ۱۱ از سازها
عمودی ۱۲ یک پنجم
عمودی ۱۲ نام نیستلروی
عمودی ۱۲ نمونه
عمودی ۱۲ و اگر چه
عمودی ۱۳ نوار تزئینی
عمودی ۱۳ حیوان بدبو
عمودی ۱۳ کشوری در آفریقا
عمودی ۱۴ دارایی
عمودی ۱۴ میوه طبی
عمودی ۱۴ زادروز
عمودی ۱۵ نفس سوزناک
عمودی ۱۵ استئولوژی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz