جواب مرحله ۴۵۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ واحد پول هندوراس
افقی ۱ واکسیناسیون
افقی ۲ پشت دادن بر
افقی ۲ پاکیزه شده
افقی ۲ آسمان‌ها
افقی ۳ رفتن به تعجیل
افقی ۳ لعاب
افقی ۳ بانگ کردن
افقی ۴ بافت و بافتگی
افقی ۴ بی بند و بار
افقی ۴ زدنی دوچرخه‌سوار
افقی ۴ ابزار شکسته‌بندی
افقی ۵ شبنم
افقی ۵ دیه
افقی ۵ کشور اروپایی
افقی ۶ آسیاب بدن
افقی ۶ مباشر
افقی ۶ بخار دهان
افقی ۷ خرگوش عرب
افقی ۷ زمان پرداخت وام
افقی ۷ پرنده چراندنی
افقی ۸ اصطبل
افقی ۸ ناگفتنی
افقی ۸ تیم فوتبال ایتالیایی
افقی ۹ بسیار
افقی ۹ پناه، امان
افقی ۹ واجب
افقی ۱۰ دو یار همقد
افقی ۱۰ یکا
افقی ۱۰ کرانه‌های دریا
افقی ۱۱ پاکیزگی
افقی ۱۱ نمایش‌سرا
افقی ۱۱ به طرف
افقی ۱۲ رفیق مشهدی
افقی ۱۲ عنان
افقی ۱۲ شکاف و رخنه
افقی ۱۲ گروه مردم
افقی ۱۳ سنگ چاقو تیز کنی
افقی ۱۳ بذله‌گوی
افقی ۱۳ طوفان دریا
افقی ۱۴ نت پایه موسیقی
افقی ۱۴ شهری در فرانسه
افقی ۱۴ وام دهنده
افقی ۱۵ از شهرهای خراسان رضوی
افقی ۱۵ کمک رساندن
عمودی ۱ بازیگر فیلم «یک وجب آسمان»
عمودی ۱ تغاله
عمودی ۲ کسی که دست به دامان دیگر برد
عمودی ۲ بزرگان
عمودی ۲ پیغامبر
عمودی ۳ دستگاه تولید آب گرم
عمودی ۳ جهانی که در آنیم
عمودی ۳ سری
عمودی ۴ جوانمرد
عمودی ۴ کار سرسری
عمودی ۴ جوش خمیر
عمودی ۴ شاهرگ مصر
عمودی ۵ طی کننده
عمودی ۵ فتنه‌ها
عمودی ۵ ویتامین جدولی
عمودی ۶ مادر عرب
عمودی ۶ رخت
عمودی ۶ شاید
عمودی ۷ بازی نفس‌گیر
عمودی ۷ اثر هنری می‌آفریند
عمودی ۷ نخستین
عمودی ۸ بارها
عمودی ۸ یافتنی در معدن
عمودی ۸ دراز کردن
عمودی ۹ اکنون
عمودی ۹ مردد
عمودی ۹ ضمیر عربی
عمودی ۱۰ نامی برای آمریکایی
عمودی ۱۰ جریان داشتن
عمودی ۱۰ رطوبت
عمودی ۱۱ بخار دهان
عمودی ۱۱ اثری از پابلو کوئلیو
عمودی ۱۱ رود ایران و ترکمنستان
عمودی ۱۲ ظرف ترازو
عمودی ۱۲ بی بند و بار
عمودی ۱۲ دریاها
عمودی ۱۲ کتاب مقدس هندوان
عمودی ۱۳ اختلاف پتانسیل الکتریکی
عمودی ۱۳ شوینده
عمودی ۱۳ دژها
عمودی ۱۴ نسج
عمودی ۱۴ بیماری سگی
عمودی ۱۴ سودها
عمودی ۱۵ عدد اول
عمودی ۱۵ اثر خیام

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar