جواب مرحله ۴۳ جدولانه ۲

اثر جلال آل احمد
از آفات گندم
از اجزای دستگاه گوارش
از حواس پنجگانه
از سازهای زهی
از سازهای زهی
استعفا دادن
پرنده زیبا
جهت
دوشیزه
شکیبایی
قانونی بودن
گناه
لرزیدن و تکان خوردن
مرگ
مروارید
نوعی ماشین چاپ سریع
همان ته است
هنی

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.