جواب مرحله ۴۱۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تازه شروع کرده و خسته نشده
افقی ۱ شاهنشاهی
افقی ۲ ساختن چیزی دروغین شبیه اصل
افقی ۲ خواب نیمروز
افقی ۲ بدین معنی
افقی ۳ آینده
افقی ۳ تیز و واضح
افقی ۳ رقص آرام دو نفره
افقی ۴ بی‌کاره
افقی ۴ بوسه‌گاه
افقی ۴ اشتباهی
افقی ۵ به دنیا آوردن
افقی ۵ صورت
افقی ۵ زمان مشخص برای انجام کاری
افقی ۵ نیلوفر
افقی ۶ دنیا
افقی ۶ لمس شده
افقی ۶ اندوهگین
افقی ۷ اولین شیری که از گاو پس از زاییدن دوشند
افقی ۷ نوشته شده
افقی ۷ فانی
افقی ۸ کافی
افقی ۸ وسنی
افقی ۸ پاک کردن
افقی ۹ هویج
افقی ۹ کسی را بر سر کاری گماشتن
افقی ۹ خلاص شده
افقی ۱۰ فرزندزاده
افقی ۱۰ لم‌یزرع
افقی ۱۰ نوآوری
افقی ۱۱ باریک
افقی ۱۱ از ورزش‌های نشانه‌گیری
افقی ۱۱ سهمگین
افقی ۱۱ زیر پا مانده
افقی ۱۲ فوتبالیست پرتغالی تیم والنسیا
افقی ۱۲ نیمه دیوانه
افقی ۱۲ شهر خراسان رضوی
افقی ۱۳ دخل
افقی ۱۳ مقتول
افقی ۱۳ به طور رسمی
افقی ۱۴ اشاره
افقی ۱۴ آواره و بی‌خانمان
افقی ۱۴ هراس
افقی ۱۵ اداره نگهداری از راه‌ها
افقی ۱۵ انتخاب شده
عمودی ۱ فراگذاشتن
عمودی ۱ شب را بیدار می‌ماند
عمودی ۲ برتری یافتن
عمودی ۲ دزدیده شده
عمودی ۲ دورویی
عمودی ۳ فیلمی از وودی آلن
عمودی ۳ جست و خیز کننده
عمودی ۳ نوشته، مکتوب
عمودی ۴ هر اندازه
عمودی ۴ راندن مزاحم
عمودی ۴ مرد تازه زن گرفته
عمودی ۵ بهانه‌جویی
عمودی ۵ لگام اسب
عمودی ۵ محل فرود هواپیما
عمودی ۶ برگه
عمودی ۶ لون
عمودی ۶ وسیله نقلیه قدیمی
عمودی ۶ باب
عمودی ۷ نسل
عمودی ۷ بایسته بودن
عمودی ۷ ناشنوایی
عمودی ۸ تباهی
عمودی ۸ مو خشک کن
عمودی ۸ چوب خشک
عمودی ۹ رشته‌کوه اروپا
عمودی ۹ قسمت اصلی خودرو
عمودی ۹ شعله‌ور
عمودی ۱۰ ابر نزدیک زمین
عمودی ۱۰ ضمان
عمودی ۱۰ ظرف روغن
عمودی ۱۰ باطل شدن
عمودی ۱۱ نوزاد سگ
عمودی ۱۱ بی‌دین
عمودی ۱۱ مجرای خون در بدن
عمودی ۱۲ رنج کشیدن برای تهذیب نفس
عمودی ۱۲ بالا آمدن آب دریا
عمودی ۱۲ رد شدن
عمودی ۱۳ چنین معنی می‌دهد
عمودی ۱۳ سرخرگ بزرگ
عمودی ۱۳ چالاکی
عمودی ۱۴ نشان، علامت
عمودی ۱۴ پژمرده
عمودی ۱۴ از شهرهای استان فارس
عمودی ۱۵ پایتخت اسلوونی
عمودی ۱۵ نفس نفس زدن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar