جواب مرحله ۴۱ جدولانه ۲

آماس
ابزار آلات جنگی
اثر ایرج پزشک زاد
اثر ژان پل سارتر
اثر صادق چوبک
از خواهران برونته
الک کردن غلات
بز نر
پایتخت نیجر
حرف همراهی عرب
دارای نقش و نگار
راست و برافراشته
رایگان
قوت لایموت
نگران
واژگونی
وسیله نقلیه
کاندید
کمک چوپان

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.