جواب مرحله ۴۰۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ محلی برای کشت گیاهان که به وسیله پوشش‌های شفاف پوشیده شده است
افقی ۱ نوعی پارچه ابریشمی
افقی ۲ ابر سفید
افقی ۲ نویسنده
افقی ۲ اصرار
افقی ۳ آسیاب دستی
افقی ۳ وسیله‌ای برای پرواز
افقی ۳ قدرت، توان
افقی ۴ نحس
افقی ۴ حرف عطف
افقی ۴ علت، باعث
افقی ۴ جانب
افقی ۵ سوغات اصفهان
افقی ۵ فرش جلوی در
افقی ۵ به معنی نوکری هم آمده
افقی ۶ آقا در لفظ فرانسه
افقی ۶ ماشین‌نویسی
افقی ۶ ماضی شدن
افقی ۷ واحد پول چین
افقی ۷ دستگاه خرمنکوبی
افقی ۷ خونبها
افقی ۸ خدایی
افقی ۸ چوبه اعدام
افقی ۸ زودباور
افقی ۹ صلابت و سختی
افقی ۹ درمانگاه
افقی ۹ بسیار بخشنده
افقی ۱۰ دهان‌کجی
افقی ۱۰ هدف، مقصود
افقی ۱۰ سردار اشکانی
افقی ۱۱ واپسین
افقی ۱۱ گلابی
افقی ۱۱ زیر خاک پنهان کردن
افقی ۱۲ اول، آغاز
افقی ۱۲ قایق
افقی ۱۲ حرف جمع فارسی
افقی ۱۲ مساوی در شطرنج
افقی ۱۳ سالک و رونده
افقی ۱۳ در بازار بورس معامله می‌شود
افقی ۱۳ ناشایست
افقی ۱۴ خباز
افقی ۱۴ تنها و غریب
افقی ۱۴ خضور داشتن
افقی ۱۵ هنر و علم مدیریت جنگل
افقی ۱۵ از حواص پنجگانه
عمودی ۱ سیاحت
عمودی ۱ نوعی غذا
عمودی ۲ صفت چای
عمودی ۲ بیابان
عمودی ۲ عضوی در صورت
عمودی ۳ نگین انگشتری
عمودی ۳ کشوری در اروپا
عمودی ۳ تخت سلطنت
عمودی ۴ نیاکان
عمودی ۴ مار از آن بدش می‌آید
عمودی ۴ فرمانده بدن
عمودی ۴ حرکت کرم
عمودی ۵ سیاستمدار
عمودی ۵ پشت سر هم
عمودی ۵ کم مانده آدم شود
عمودی ۶ نیز
عمودی ۶ سخندان و شاعر
عمودی ۶ فرهنگ لغت فرانسه
عمودی ۷ سائیدن
عمودی ۷ گذرنامه
عمودی ۷ نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف اوست
عمودی ۸ عزیز و ارجمند
عمودی ۸ مخفف از آن
عمودی ۸ بزرگواری، سروری
عمودی ۹ شیرینی سنتی تبریز
عمودی ۹ جهانگردی
عمودی ۹ نیزه کوچک
عمودی ۱۰ تاول ویروسی لب
عمودی ۱۰ آتشگاه آهنگر
عمودی ۱۰ دشنام
عمودی ۱۱ عدد ورزشی
عمودی ۱۱ سخن یا شعری که بدون اندیشه قبلی بیان شود
عمودی ۱۱ جاری و سیال
عمودی ۱۲ خدای من
عمودی ۱۲ نقشه فرنگی
عمودی ۱۲ لوله گیاهی
عمودی ۱۲ پسر عرب
عمودی ۱۳ علم آموختن
عمودی ۱۳ قلوب
عمودی ۱۳ وحشت
عمودی ۱۴ فلانی
عمودی ۱۴ نام دخترانه
عمودی ۱۴ نوعی گل خوشبو
عمودی ۱۵ وکیل
عمودی ۱۵ قدیمی و کهن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar