جواب مرحله ۴ جدولانه ۲

اثر علی اکبر سیرجانی
از روی انصاف
از عناصر فلزی
بخشیدن
سازگار و قانع
شدنی می شود
عنوان پیشوای دینی یهودیان
گونه ای پرنده کاکل به سر
مسکوت نقره قدیم
نوعی برادر و خواهر

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.