جواب مرحله ۳۹ جدولانه ۲

استوار
ایوان
بی اعتنا و بی بند و بار
توش و توان
چاق و فربه
زیر پا ماندن
سنگریزه
شامه نواز
شرمگاه
شهر ایران و آمریکا
نت مخمور
نفع
نهاد
نیا
واحد دما
ول
کشور آمریکای شمالی
کوچکتر

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.