جواب مرحله ۳۸۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شرمساری و خجالت
افقی ۱ مرضی که از یکی به دیگری سرایت کند
افقی ۲ واضح
افقی ۲ نام دخترانه
افقی ۲ سرسلسله ماده‌ها
افقی ۳ ناسزا
افقی ۳ سند
افقی ۳ جاده شمالی
افقی ۴ جایی که حجاج از روز دهم تا دوازدهم و برخی تا روز سیزدهم در آن می‌مانند
افقی ۴ همان بس است
افقی ۴ پادشاه کمیاب
افقی ۴ جمع سنت
افقی ۵ ماه سرد
افقی ۵ عاشق
افقی ۵ واحد پول چین
افقی ۶ محل کاسبی
افقی ۶ خمیده
افقی ۶ از استان‌ها
افقی ۷ دروغ نیست
افقی ۷ نامی در شاهنامه
افقی ۷ خواهر پدر
افقی ۸ استاندار قدیم
افقی ۸ چیز
افقی ۸ پیشوا
افقی ۹ گناه قانونی
افقی ۹ عید فرنگیان
افقی ۹ گلی معطر
افقی ۱۰ گاه از نهاد برآید
افقی ۱۰ گردآوری شده
افقی ۱۰ شعبده‌باز
افقی ۱۱ رسوب کننده
افقی ۱۱ کل
افقی ۱۱ صنم
افقی ۱۲ مگر
افقی ۱۲ خانه چوبی
افقی ۱۲ هواپیمای عجول
افقی ۱۲ جای بی هوا
افقی ۱۳ دیرنشین
افقی ۱۳ جانشین
افقی ۱۳ تن و بدن
افقی ۱۴ الله اکبر گفتن
افقی ۱۴ یرقان
افقی ۱۴ جودوی چینی
افقی ۱۵ در گمان انداختن
افقی ۱۵ نقاشی مضحک
عمودی ۱ بزرگ زورخانه
عمودی ۱ مرکز اندونزی
عمودی ۲ فروغ
عمودی ۲ مواد زائد خون
عمودی ۲ رنگی برای فرش
عمودی ۳ او را می‌شناسیم
عمودی ۳ بسیار خندان
عمودی ۳ زن دیر نشین
عمودی ۴ نابودی
عمودی ۴ اتوبوس هوایی
عمودی ۴ من و شما
عمودی ۴ امر به آمدن
عمودی ۵ انگور خشکیده
عمودی ۵ هماهنگ و جور
عمودی ۵ گریز از روی ترس
عمودی ۶ گرداگرد لب و دهان
عمودی ۶ خونریز و ظالم
عمودی ۶ نوار گیسو
عمودی ۷ می‌گذراند تا در بند کشند
عمودی ۷ کرم گوشت خوک
عمودی ۷ گیاه پیچنده
عمودی ۸ راه سخت و پر پیچ و خم در کوه
عمودی ۸ نمناک
عمودی ۸ زن گندمگون
عمودی ۹ توانایی
عمودی ۹ یک دهم متر
عمودی ۹ از غزوات
عمودی ۱۰ کشاورز
عمودی ۱۰ زین ساز
عمودی ۱۰ دهان کجی
عمودی ۱۱ محبت
عمودی ۱۱ ششلول
عمودی ۱۱ دفتر حساب
عمودی ۱۲ جمله قرآنی
عمودی ۱۲ عدد ورزشی
عمودی ۱۲ نسبت زن و شوهر به هم
عمودی ۱۲ صدا، نغمه
عمودی ۱۳ پیشخدمت رستوران
عمودی ۱۳ بعضی‌ها از تجارب خود نمی‌گیرند
عمودی ۱۳ ضد شلوغ
عمودی ۱۴ آحاد
عمودی ۱۴ پرنده‌ای خاکی رنگ و کوچکتر از کبوتر
عمودی ۱۴ بی‌نظمی و آشوب
عمودی ۱۵ از نشریات
عمودی ۱۵ گاوباز

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar