جواب مرحله ۳۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کهکب
افقی ۱ نویسنده
افقی ۱ ساز کوبه‌ای
افقی ۲ موزه پاریس‬‫
افقی ۲ تهیدست
افقی ۲ نویسنده فرانسوی نمایشنامه خسیس‬‫
افقی ۳ یار لورل
افقی ۳ رسوم
افقی ۳ ره‌آورد زمستان
افقی ۴ خرمن‬‫ گندم
افقی ۴ رهرو
افقی ۴ از تیمهای باشگاهی فوتبال ایتالیا‬‫
افقی ۵ خاک صنعتی
افقی ۵ کیمیای جدید
افقی ۵ ثعلب
افقی ۶ ‬‫فریاد شادی
افقی ۶ سپاسگزار
افقی ۶ هزار کیلو
افقی ۷ لطافت‬‫
افقی ۷ به دور از افراط و تفریط
افقی ۷ تصدیق فارسی‬‫
افقی ۸ راهنما
افقی ۸ یار کلنگ
افقی ۸ جکوزی
افقی ۹ تله
افقی ۹ اهل قاره‌ما
افقی ۹ ‬‫تمر
افقی ۱۰ لحظه کوتاه
افقی ۱۰ فراوان
افقی ۱۰ اندوه
افقی ۱۱ باور قلبی‬‫
افقی ۱۱ فراموشکار
افقی ۱۱ غوزه پنبه
افقی ۱۲ ترمینال
افقی ۱۲ مقابل گرما
افقی ۱۲ ‬‫فنجان
افقی ۱۳ ضرر
افقی ۱۳ قوم ترکمن
افقی ۱۳ داداش
افقی ۱۴ هزینه‬ ‫استفاده از خدمات یک موسسه
افقی ۱۴ سخت و محکم
افقی ۱۴ چانه‬‫زدن در خرید
افقی ۱۵ اندک
افقی ۱۵ فریاد شادی
افقی ۱۵ گذرنامه‬
عمودی ۱ فیلمی ساخته داوود موثقی
عمودی ۱ بیطار
عمودی ۲ زنان خوبرو
عمودی ۲ ‬‫شرط بستن
عمودی ۲ اکنون
عمودی ۳ مزور و ریاکار
عمودی ۳ مرد بخشنده
عمودی ۳ از‬‫ماه‌های سریانی
عمودی ۴ همسر زن
عمودی ۴ از سبزیهای خوراکی‬‫
عمودی ۴ اطلاعیه حزبی
عمودی ۵ کم و اندک
عمودی ۵ از گلهای خوشبو
عمودی ۵ ‬‫خدای درویش
عمودی ۶ حرف تاسف
عمودی ۶ رهبر
عمودی ۶ به زغال می‌ماند‬‫
عمودی ۷ قصه‌گویی
عمودی ۷ از نام‌های قرآن
عمودی ۷ حکمت ارسطویی‬‫
عمودی ۸ ابزار احتیاطی
عمودی ۸ ملاک
عمودی ۸ بهره
عمودی ۹ اجاره‌بها
عمودی ۹ فالگیری
عمودی ۹ ‬‫از درجات نظامی
عمودی ۱۰ رنگ زرد طلایی
عمودی ۱۰ کبوتر صحرایی‬‫
عمودی ۱۰ مادر لر
عمودی ۱۱ زمینه
عمودی ۱۱ بیماری آفریقایی
عمودی ۱۱ پوست دباغی‬‫نشده
عمودی ۱۲ اثری از سعدی
عمودی ۱۲ شتر دو کوهان
عمودی ۱۲ نوعی سطح‬‫ شیبدار
عمودی ۱۳ ارتعاش
عمودی ۱۳ حیا
عمودی ۱۳ برادر شیرازی
عمودی ۱۴ کار‬‫بی‌اساس و نسنجیده
عمودی ۱۴ زمزمه کردن
عمودی ۱۴ مجبور شده
عمودی ۱۵ ‬‫کثرت و بسیاری
عمودی ۱۵ مجوس‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz