جواب مرحله ۳۶۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قاری
افقی ۱ نوعی لاله بسيار زيبا كه از آن با عنوان «اشك سياوش» هم ياد می‌كنند
افقی ۲ خداوند
افقی ۲ نام دو سردار در شاهنامه ‬‫يكی ايرانی، ديگری تورانی
افقی ۲ مهمتر
افقی ۲ اتمسفر
افقی ۳ بخشی از ساختمان دست و پا
افقی ۳ رختشوی
افقی ۳ صوت دردمندی!
افقی ۴ نفر اول ‬‫مسابقه
افقی ۴ دوست داشتن
افقی ۴ وسط
افقی ۵ بخشنده قبيله طی
افقی ۵ گندم سوده!
افقی ۵ مبين
افقی ۶ از غزوات
افقی ۶ هشت پا
افقی ۶ جرس
افقی ۷ دريا
افقی ۷ روش‬‫ و اسلوب
افقی ۷ هم
افقی ۷ جسد مردار
افقی ۸ از مصالح ساختمانی
افقی ۸ مضطرب
افقی ۹ كاركنان
افقی ۹ رفيق شفيق
افقی ۹ سربه‌راه
افقی ۹ تعجب خانمانه!
افقی ۱۰ ‬‫گياه مقدس زرتشتيان
افقی ۱۰ خيرخواهی
افقی ۱۰ از آن به عنوان ماهيچه‌ای برای پمپاژ خون بدن ياد می‌كنند
افقی ۱۱ مايه آرامش‬‫ جان
افقی ۱۱ سرزمين بلقيس
افقی ۱۱ اجرای حركات نمايشی در كاراته
افقی ۱۲ كسی كه روزی ديگری را قطع كند
افقی ۱۲ ويتامين جدولی!
افقی ۱۲ ‬‫آشكار
افقی ۱۳ علامت جمع فارسی
افقی ۱۳ دوزخ
افقی ۱۳ برگ
افقی ۱۴ سرنيزه
افقی ۱۴ خويشاوندی
افقی ۱۴ عيوب و ايرادها
افقی ۱۴ بيماری
افقی ۱۵ انتباه
افقی ۱۵ از ارزاق ‬‫عمومی كه مصرف آن در كشورمان بالاتر از ميانگين جهانی تخمين زده می‌شود‬
عمودی ۱ نسل اين حيوان قطب شمال رو به انقراض است
عمودی ۱ معاهده
عمودی ۲ صفحه اينترنتی
عمودی ۲ ويرانگر
عمودی ۲ سيد و سرور
عمودی ۲ كجاست؟
عمودی ۳ ‬‫تخت پادشاهی
عمودی ۳ سيستم
عمودی ۴ آهنگر
عمودی ۴ واحد مسافت دريايی
عمودی ۴ مرد خداشناس
عمودی ۵ سوغاتی تبريز
عمودی ۵ ذره بنيادی
عمودی ۵ ميوه آتشين
عمودی ۵ ‬‫پسوند شباهت
عمودی ۶ لحظه
عمودی ۶ درجه‌ای درنيروی دريایی
عمودی ۶ مقابل اختيار
عمودی ۷ عامل تكثير قارچ ها
عمودی ۷ برهنه
عمودی ۷ كشتی جنگی
عمودی ۷ ‬‫مخفف «كاه» و «كوه»!
عمودی ۸ مجرای تخليه آب پشت بام
عمودی ۸ نام دخترانه وطنی
عمودی ۹ پيش درآمد «بند»!
عمودی ۹ واحدی در طول به‬‫پهنای يک آجر
عمودی ۹ الفبای حيات!
عمودی ۹ تمرين كردن
عمودی ۱۰ پسوند فاعليت
عمودی ۱۰ سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل/ بیرون نمی‬‫توان کرد الا به...
عمودی ۱۰ شهر توت
عمودی ۱۱ صوت شگفتی
عمودی ۱۱ موشواره
عمودی ۱۱ شاعر مسافر
عمودی ۱۱ جمع ماده
عمودی ۱۲ تئاتر
عمودی ۱۲ بی زبان
عمودی ۱۲ نام پسرانه ‬‫فرنگی
عمودی ۱۳ ايل و تبار
عمودی ۱۳ كشتی كوچک
عمودی ۱۴ دندان سوهان!
عمودی ۱۴ ديد
عمودی ۱۴ مخترع ايتاليايی پيل الكتریکی
عمودی ۱۴ راندن مزاحم
عمودی ۱۵ ‬‫كنايه از اوضاع مطلوب است
عمودی ۱۵ سردابه‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz