جواب مرحله ۳۶۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پس فردا
افقی ۱ به شک انداختن
افقی ۱ کلاه ایمنی‬‫
افقی ۲ آبراهه
افقی ۲ گل همیشه بهار
افقی ۲ گیرنده موجی
افقی ۳ میوه عزادار‬‫
افقی ۳ نام یکی از سرداران بزرگ کورش
افقی ۴ عروسک آمریکایی‬‫
افقی ۴ بریدن شاخه‌های درخت
افقی ۴ سر انگشتان
افقی ۵ صدای زنبور‬‫
افقی ۵ آغاز پیدایش جهان
افقی ۵ بزرگداشت
افقی ۶ بزرگترین گوزن‬‫ ایرانی
افقی ۶ لباس کشباف
افقی ۶ هزار کیلو
افقی ۷ از رودهای ایران
افقی ۷ ‬‫رود آبی اتریش است
افقی ۷ باهوش و عاقل
افقی ۸ نوعی شیرینی‬‫
افقی ۸ اعمال حسنه
افقی ۸ واحد مایعات
افقی ۹ سیخ کباب
افقی ۹ دستیار دن‬‫کیشوت
افقی ۹ از انواع مدل ماشین
افقی ۱۰ بدن
افقی ۱۰ مرکز استان‬‫ زنجان
افقی ۱۰ دیوار قلعه
افقی ۱۱ متنفر
افقی ۱۱ کانون دایره
افقی ۱۱ حرف‬‫ همراهی
افقی ۱۲ روزگار
افقی ۱۲ دندان نیش
افقی ۱۲ کتابی از قائم مقام‬‫ فراهانی
افقی ۱۳ زم
افقی ۱۳ سند رسمی حمل بار
افقی ۱۴ مسافر سرزمین‬‫ عجایب
افقی ۱۴ کومه
افقی ۱۴ جانشین
افقی ۱۵ جوهر خوشنویسی
افقی ۱۵ تن‬‫ اسفندیار
افقی ۱۵ بزرگان‬
عمودی ۱ اول شخص جمع
عمودی ۱ غله پاک کن
عمودی ۱ توفان‬‫
عمودی ۲ شناگر
عمودی ۲ روح
عمودی ۲ ساده لوح
عمودی ۳ پیاپی
عمودی ۳ مسلمان
عمودی ۳ برادر‬‫ کمبوجیه
عمودی ۴ از شهرهای گیلان
عمودی ۴ عرب
عمودی ۴ بی‌پایه
عمودی ۵ ‬‫روز تولد
عمودی ۵ بیابان پر شن
عمودی ۶ کلاه پادشاه
عمودی ۶ پوست کن‬‫
عمودی ۶ زنده
عمودی ۷ همانندی
عمودی ۷ طبقه نظامی در زمان باستان
عمودی ۷ ‬‫افشای راز
عمودی ۸ گوشه فوتبالی
عمودی ۸ سرزمین افراسیاب
عمودی ۸ پدری‬‫
عمودی ۹ ضمیر خارجی
عمودی ۹ شتربان
عمودی ۹ پایه‌ها
عمودی ۱۰ انجام دهنده
عمودی ۱۰ چه‬‫وقت
عمودی ۱۰ غرور
عمودی ۱۰ قسمت مهم و اساسی
عمودی ۱۱ خطوط میله‌ای ‬‫اطلاعات کالا
عمودی ۱۱ ضبط صوت قابل حمل
عمودی ۱۲ کاروان‬‫ شادی
عمودی ۱۲ تشدید فیزیکی
عمودی ۱۳ تن و بدن
عمودی ۱۳ قوه
عمودی ۱۳ عدد و رقم‬‫
عمودی ۱۴ افسار و یراق زین اسب
عمودی ۱۴ راه رفتن کودکانه
عمودی ۱۴ ایالتی‬‫ در شمال شرقی برزیل
عمودی ۱۵ خیمه بزرگ
عمودی ۱۵ آدم آهنی
عمودی ۱۵ ‬‫شهر ریشه‌ای اروپا‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar