جواب مرحله ۳۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آشفته و سرگشته
افقی ۱ داناتر
افقی ۱ هرگز نه عرب
افقی ۲ حمایت کننده
افقی ۲ ‬‫دست کم
افقی ۲ کمربند زمین
افقی ۳ رادار
افقی ۳ بلند و رفیع
افقی ۳ باز ایستادن
افقی ۴ تیز‬‫ و برنده
افقی ۴ افسانه‌گو
افقی ۴ مقروض
افقی ۵ قوم غیور
افقی ۵ ارابه‌ای که با اسب‬‫ کشیده می‌شود
افقی ۵ روز جمعه
افقی ۶ میهن و زادگاه
افقی ۶ تخت شاهی
افقی ۶ ‬‫محل و مکان
افقی ۷ زمینی که سیل آن را کنده باشد
افقی ۷ از رودهای‬‫ ایران
افقی ۷ مادر میهن
افقی ۸ پایتخت غنا
افقی ۸ ثروتمند
افقی ۸ پیکر و جسم
افقی ۹ ‬‫پخش و پلا
افقی ۹ پایتخت لیبی
افقی ۹ جمع ادیب
افقی ۱۰ حرف دهن‌کجی‬‫
افقی ۱۰ سالروز تولد
افقی ۱۰ آسانتر
افقی ۱۱ محتاج به غذا
افقی ۱۱ پایتخت پرو
افقی ۱۱ حرف‬‫ انزجار
افقی ۱۲ نژاد کشور ایران
افقی ۱۲ خروس جنگی
افقی ۱۲ مادربزرگ
افقی ۱۳ ‬‫سوگ و عزا
افقی ۱۳ فلزی سمی و سرطان‌زا
افقی ۱۳ نام تجاری کلرید آمونیوم‬‫
افقی ۱۴ از پیامبران بنی‌اسرائیل
افقی ۱۴ کرکس
افقی ۱۴ پایه و بنیاد
افقی ۱۵ ساز‬ ‫چوپان
افقی ۱۵ ستون دین
افقی ۱۵ پایداری و ایستادگی‬
عمودی ۱ اثری از اهلی شیرازی
عمودی ۱ ماده مقوی خوراکی‌ها
عمودی ۲ ردیاب
عمودی ۲ ‬‫استاندار سابق
عمودی ۲ روایت کننده
عمودی ۳ آرزو و چشمداشت
عمودی ۳ گنجشک
عمودی ۳ ‬‫جهان و دنیا
عمودی ۴ سازمان جاسوسی آمریکا
عمودی ۴ قدرش را گوهری داند‬‫
عمودی ۴ شهر طالبی
عمودی ۵ گستردنی
عمودی ۵ نوعی گل شیپوری
عمودی ۵ تکیه بر پشتی‬‫
عمودی ۶ گل بتونه
عمودی ۶ بندگاه میان ساعد و بازو
عمودی ۶ شلوار
عمودی ۷ نوع مرغوبی‬‫ از برنج که در شمال کشت می‌شود
عمودی ۷ از شهرهای استان فارس
عمودی ۷ ‬‫نوعی پلنگ
عمودی ۸ برف آذری
عمودی ۸ قبول کردن
عمودی ۸ چارق
عمودی ۹ درد و رنج
عمودی ۹ ‬‫ماه چهارم سال میلادی
عمودی ۹ کفش
عمودی ۱۰ اتومبیل و ماشین
عمودی ۱۰ دیگر و‬‫ باقی چیزی
عمودی ۱۰ شخص
عمودی ۱۱ نفی تازی
عمودی ۱۱ مستقبل
عمودی ۱۱ طرف راست‬‫
عمودی ۱۲ فقیر و بینوا
عمودی ۱۲ فرمان مغولی
عمودی ۱۲ کار سخت و دشوار
عمودی ۱۳ عامه و انبوه‬‫ مردم
عمودی ۱۳ آزرده خاطر
عمودی ۱۳ سازمان فضانوردی آمریکا
عمودی ۱۴ از حواریون‬‫ مسیح
عمودی ۱۴ دلربا
عمودی ۱۴ هیکل
عمودی ۱۵ بدعاقبت
عمودی ۱۵ کتابی از ابن ندیم

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.