جواب مرحله ۳۶ جدولانه ۲

اثر دهخدا
بر یک منوال
به سمت پایین
تخت روان
چرم دباغی شده
چندین ثانیه
حفر کنندگان
درون دهان
دریای متلاطم
دلسوز
سزاوار
عضو سپاه
فامیل
ناخوش تر
هوای وطن داشتن
یار برهمن

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.