جواب مرحله ۳۵ جدولانه ۲

آزمایشگاه
آلت رگ زنی
آن
بدبوی پر خاصیت
بیگانگان
حرف فاصله
خودخواهی و خودپسندی
دست بر قضا
راست و برافراشته
ریشه
شیطان و اهریمن
گرفتگی زبان
ماشین
مرده
مرسوم کردن
نرمی و نازکی
هادی
همنام

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.