جواب مرحله ۳۲ جدولانه ۲

آزمند
اثر شاتوپریان
تو در تو
خطوط موازی و نزدیک به هم در طراحی
خوش گذران
دانه خوشبو
دختر زن از شوهر سابق
صفه و ایوان
طول عمر
فرسوده
فرشتگان
فیلمی از وودی آلن
فیلمی با بازی بهروز وثوقی
موبایل
نیروی محافظ انسان در اوستا
نیز
واحد سطح
وسیله آراستن

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.