جواب مرحله ۳۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هماهنگی و باهم جور شدن
افقی ۱ نوعی اسباب بازی
افقی ۲ نامزد انتخاباتی
افقی ۲ سازمان تبهکاری
افقی ۳ یاخته
افقی ۳ برگ برنده
افقی ۳ قصه‌گو
افقی ۴ دوست
افقی ۴ البسه
افقی ۴ نوشیدن
افقی ۵ عامل وراثت
افقی ۵ حساب دخل و خرج اداره یا مؤسسه‌ای در بر عهده دارد
افقی ۵ سو
افقی ۶ وقت
افقی ۶ از سازهای دو مضرابی
افقی ۷ همان فروش است
افقی ۷ شیوه معماری اروپای قرن ۱۲ تا ۱۶
افقی ۸ سقز جویدنی
افقی ۸ سر
افقی ۹ گریز و فرار
افقی ۹ ماده تنظیم کننده قند خون
افقی ۹ کسی که زود فریب بخورد
افقی ۱۰ خجستگی
افقی ۱۰ بازیکن میانی
افقی ۱۰ امر از آمدن
افقی ۱۱ گلی زیبا و معطر
افقی ۱۱ گرم و سوزان
افقی ۱۱ پاسبان
افقی ۱۲ گاراگاه داستان‌های آگاتا کریستی
افقی ۱۲ نوعی انگور دانه درشت
افقی ۱۳ گماشتن
افقی ۱۳ فصل سرد
عمودی ۱ گاز تنفسی انسان
عمودی ۱ فراری
عمودی ۲ گریان
عمودی ۲ به معنی متشکرم
عمودی ۳ گربه
عمودی ۳ مخفف من را
عمودی ۳ گیاه
عمودی ۴ کشمکش
عمودی ۴ تقریبا
عمودی ۴ محکم و استوار
عمودی ۵ حرف ندا
عمودی ۵ محل دریاف و ارسال نامه‌ها
عمودی ۵ تعجب خانمانه
عمودی ۶ درمان
عمودی ۶ کروکودیل
عمودی ۷ دستور خودداری از تیراندازی
عمودی ۷ ظرف گلی
عمودی ۸ انکار پس از اقرار
عمودی ۸ پر
عمودی ۹ مادر عرب
عمودی ۹ فرقه‌ای از مسیحیت
عمودی ۹ بویایی
عمودی ۱۰ وسیله درو
عمودی ۱۰ کار روزمره
عمودی ۱۰ زندانی کردن
عمودی ۱۱ کفشگر
عمودی ۱۱ کوچک
عمودی ۱۱ از اوراق بهادار
عمودی ۱۲ غذای مجردی
عمودی ۱۲ در قفا
عمودی ۱۳ بهره‌گیری
عمودی ۱۳ استان سه تکه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar