جواب مرحله ۳۱۸ جدولانه ۲

اثر رنه دکارت
علم مطالعه موجودات زنده
منسوب کردن
انگور نرسیده
برهنه
سایه
شماره و عدد
دومین
پسوند شباهت
مسن
شادی
خانه کوچک
اسب ترکی
مرسوم
گلدسته
فوق
خارج
چربی
مسافر
مایملک
از دست رفته و تلف شده
یار سونا
بدگویی کردن
جسم سفید بلوری دافع حشرات
شهر سمنان
مجاز از آسمان
نیستی
معبر رودخانه
چه کسی و چه وقت
سرور و بزرگ
مقابل اصول
عکس از خود گرفته شده
جنگ و نزاع
نمایش تشدید مغناطیسی
آوازی برای خواباندن نوزاد
اثر نفت
باوفای حیوانات
تشکیل صف برای مبارزه
تنگدست
سیستم تشخیص موقعیت هواپیماها
بلبل
همیشگی
مناطق تحت فرمان
بی باک
واحد پول ژاپن
غذاخوری
لفظی که به هنگام ورود به جایی بیان می شود
قلب قرآن
مخترع تلفن
گیاه
مشهور
عشق فرنگی
دشمن درخت
از اقوام
لنگه بار
گرفتار بیماری
از پوشاک

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar