جواب مرحله ۳۱۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ...درعیش کوش و مستى/ کاین کیمیاى هستى قارون کند گدارا
افقی ۱ گفتگوى اینترنتى
افقی ۲ پیمان ناقلا!
افقی ۲ کم عرض
افقی ۲ قرض و‬‫ دین
افقی ۳ مروارید درشت
افقی ۳ سحر
افقی ۳ میوه پرخاصیت شب یلدا
افقی ۴ بازار
افقی ۴ هدف تیراندازى
افقی ۴ حرفى یونانى معادل ۶۰۰
افقی ۴ چه وقت؟
افقی ۵ مردن
افقی ۵ بیمارى تنگى نفس
افقی ۵ رود آرام!
افقی ۶ علت تراشیدن
افقی ۶ رنگى از خانواده قرمز
افقی ۶ شهرى آذرى
افقی ۷ گشودن مساله
افقی ۷ سختى و ‬‫رنج
افقی ۷ پنبه‌زن
افقی ۷ نهنگ دریایى
افقی ۸ پسوند مکان
افقی ۸ سرحد
افقی ۸ حیله
افقی ۸ میخ فلزى ته پهن
افقی ۹ کشور خجسته!
افقی ۹ قاضى
افقی ۹ واحد غیر رسمى ‬‫طول
افقی ۹ خشکى
افقی ۱۰ قایق و زورق
افقی ۱۰ اقدام کننده به کارى
افقی ۱۰ خردمند
افقی ۱۱ سخن بى‌پرده
افقی ۱۱ دلداده لبنى
افقی ۱۱ پدربزرگ رستم
افقی ۱۲ اثر‬‫ چربى
افقی ۱۲ خاندان
افقی ۱۲ اشعه درمانى
افقی ۱۲ افسر
افقی ۱۳ انرژى نهفته در یک سامانه که قابل تبدیل شدن به انرژى جنبشى است
افقی ۱۳ مخترع‬‫ دینامیت
افقی ۱۳ نت منفى!
افقی ۱۴ شک و تردید
افقی ۱۴ صحبت در گوشى
افقی ۱۴ ترشى آزمایشگاهى!
افقی ۱۵ صوت نداى بى‌ادب!
افقی ۱۵ کاخ کرملین و‬‫ کلیساى جامع سنت باسیل در آن قرار دارند و بسیارى از خیابان‌هاى اصلى پایتخت روسیه به آن منتهى مى‌شوند‬
عمودی ۱ در این شاخه از ریاضیات اشکال هندسى و روابط بین آنها را با مقادیر و معادلات عددى و جبرى بیان مى‌کنند
عمودی ۱ ابزار‬‫ صعود!
عمودی ۲ حیله و فریب
عمودی ۲ نشانه
عمودی ۲ لنگه در
عمودی ۳ درشت اندام
عمودی ۳ یار کلید!
عمودی ۳ سرد
عمودی ۳ جوهر آدمى
عمودی ۴ بلندى
عمودی ۴ واحد اختلاف پتانسیل‬‫ الکتریکى
عمودی ۴ صد مترمربع
عمودی ۴ نصف
عمودی ۵ از افعال ربطى
عمودی ۵ مقابل سهو
عمودی ۵ پیشه‌ورى
عمودی ۶ حدت
عمودی ۶ پافشارى
عمودی ۶ قدم یکپا!
عمودی ۷ ستوان نیروى‬‫ دریایى
عمودی ۷ کشتى کوچک
عمودی ۷ رودى در منطقه سیبرى روسیه
عمودی ۸ سوغات اصفهان
عمودی ۸ زبان
عمودی ۸ بندپاى گزنده
عمودی ۸ از ما بهتران!
عمودی ۹ باجه
عمودی ۹ ‬‫آدمى و انسان
عمودی ۹ از توابع مثلثاتى
عمودی ۱۰ دنباله‌رو سوزن!
عمودی ۱۰ صورت فرنگى یعقوب
عمودی ۱۰ زیارت کنندگان
عمودی ۱۱ شک
عمودی ۱۱ گشایش
عمودی ۱۱ فلز‬‫ سنگین!
عمودی ۱۲ به یکباره خودمانى!
عمودی ۱۲ آخرین رمق
عمودی ۱۲ آغازیدن
عمودی ۱۲ حرف عصایى شکل!
عمودی ۱۳ پسوند آغشتگى
عمودی ۱۳ غذاى بیمار!
عمودی ۱۳ پیروان‬‫ یک پیامبر
عمودی ۱۳ چاشنى دوطرفه!
عمودی ۱۴ ساز مثنوى!
عمودی ۱۴ کاغذ کپى
عمودی ۱۴ روزنامه ارمنى زبان چاپ تهران
عمودی ۱۵ ابزار کار صیاد
عمودی ۱۵ شخصیت‬‫ افسانه‌اى برآورده کننده آرزوهاى علاءالدین‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz