جواب مرحله ۳۰۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مشتاق
افقی ۱ قسمتى از فشنگ
افقی ۱ کتف
افقی ۲ نسبت‬‫ دو زن با یک شوهر
افقی ۲ نوعى چسب نجارى
افقی ۲ نسبت‬‫ دادن خطا به کسى
افقی ۳ به مهربانى رفتار کردن
افقی ۳ ‬‫مطلبى را با آب و تاب خواندن
افقی ۳ فورى
افقی ۴ باشگاه
افقی ۴ ‬‫مرطوب
افقی ۴ پهلوان
افقی ۵ نت سوم
افقی ۵ کوتاهى
افقی ۵ کم کردن از‬‫ مبلغ چک مدت‌دار و تبدیل آن به پول نقد
افقی ۶ وطن
افقی ۶ ‬‫رسوب‌هاى به جا مانده از جریان آب در بستر رودخانه‬‫
افقی ۶ حرف ربط
افقی ۷ روحانى یهودى
افقی ۷ گناهکار
افقی ۷ فلانى‬‫
افقی ۸ بخیل
افقی ۸ معادل فارسى اینترنت
افقی ۸ مقابل آشتى
افقی ۹ اشک چشم
افقی ۹ امر فقهى که ترک و انجام آن مساوى‬ ‫است
افقی ۹ لرزش ناخودآگاه دست
افقی ۱۰ راه بى‌پایان!
افقی ۱۰ ‬‫ساز استاد زنده‌یاد جواد معروفى
افقی ۱۰ یک ماه در آب!‬‫
افقی ۱۱ از درجات نظامى
افقی ۱۱ حقه‌باز
افقی ۱۱ صداى پاره شدن‬‫ کاغذ
افقی ۱۲ حشره خونخوار
افقی ۱۲ رختشوى
افقی ۱۲ عقیده
افقی ۱۳ دهان کوچک
افقی ۱۳ مرکز کردستان
افقی ۱۳ از حواس پنجگانه‬‫
افقی ۱۴ از آلات موسیقى غربى
افقی ۱۴ انکارکننده
افقی ۱۴ صداى بلند‬‫
افقی ۱۵ کمبود آن موجب بیمارى گوآتر مى‌شود
افقی ۱۵ کمک‬‫
افقی ۱۵ آلبومى با آواز سالار عقیلى
عمودی ۱ واحد اندازه‌گیرى مقاومت الکتریکى
عمودی ۱ کانون
عمودی ۱ ‬‫بررسى و پژوهش
عمودی ۲ پدر شعر فارسى
عمودی ۲ لگام اسب‬‫
عمودی ۲ غله برافشان
عمودی ۳ نیستى و فنا
عمودی ۳ تیمارگر اسب
عمودی ۳ ‬‫گرفتگى زبان
عمودی ۴ کارى که به طور معمول و مکرر انجام‬‫ مى‌شود
عمودی ۴ از آفات نباتى
عمودی ۴ از ویتامین‌ها
عمودی ۵ برنامه رقابتى‬‫
عمودی ۵ زشت و ناپسند
عمودی ۵ خانه بزرگ
عمودی ۶ مذکر
عمودی ۶ پایتخت‬‫ یمن
عمودی ۶ عنصرى گازى و کمیاب
عمودی ۷ تماشایى
عمودی ۷ آسوده‬‫ خاطر
عمودی ۷ بیمارى کم‌خونى
عمودی ۸ مثلى با این مضمون که‬‫ وعده چیزى خوب را به خود دادن
عمودی ۹ آکنده و سرشار‬‫
عمودی ۹ بى‌نظیر
عمودی ۹ واگذار کردن
عمودی ۱۰ حیله‌گر
عمودی ۱۰ کودن
عمودی ۱۰ سراب‬‫ دیدنى کنگاور
عمودی ۱۱ چراغ آسمان
عمودی ۱۱ فرستاده
عمودی ۱۱ کلبه‌اى از ‬‫شاخ و برگ درختان
عمودی ۱۲ نشانه مصدر جعلى
عمودی ۱۲ یگانه‬‫
عمودی ۱۲ خلاص و نجات
عمودی ۱۳ ساده‌لوح
عمودی ۱۳ قطعى براى کتاب
عمودی ۱۳ ‬‫خردمند
عمودی ۱۴ رییس قبیله
عمودی ۱۴ ملامت و سرزنش
عمودی ۱۴ جستن‬‫
عمودی ۱۵ مخلوط شده
عمودی ۱۵ پیشوا
عمودی ۱۵ روز وصل دوستداران ... باد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar