جواب مرحله ۳۰ جدولانه ۲

از اجزای خودرو
از اقوام
بی مروت
پاک شدن
پایان
خلاصه کلام
خواهش های نفسانی
روی هم جمع شده
روییدن گیاه
ماه خارج
معدن
مفصل و با شرح جزییات
میخ چوبی
نقش هنرپیشه
کلروفیل

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.