جواب مرحله ۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ امر از باریدن
افقی ۲ شناس
افقی ۳ قطعه کاغذ
افقی ۴ دلداده مجنون
عمودی ۱ شهر شمالی
عمودی ۲ مربوط به انسانیت
عمودی ۳ طفیلی
عمودی ۴ عازم سفر شده

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.