جواب مرحله ۲۸۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سوار بى‌همتا
افقی ۱ کفش مى‌دوزد
افقی ۱ سخن زیرلب‬‫ از روى نارضایتى
افقی ۲ پودر دستگاه‌هاى زیراکس و‬‫ پرینتر
افقی ۲ غیرممکن
افقی ۲ همسان
افقی ۳ حوارى خائن
افقی ۳ ‬‫از راست به چپ
افقی ۳ مزدور
افقی ۴ لابیرنت
افقی ۴ بیهوده و‬‫ بى‌معنى
افقی ۴ فراوان
افقی ۵ انبار کشتى
افقی ۵ درختى در بهشت‬‫
افقی ۵ اختراع آلفرد نوبل
افقی ۶ برفت و دلشدگان را خبر نکرد‬‫
افقی ۶ قسمت خمیده لوله
افقی ۶ خودم
افقی ۷ حد معین از چیزى‬‫
افقی ۷ مونس
افقی ۷ مخترع پیل الکتریکى
افقی ۸ بت جاهلیت
افقی ۸ ‬‫هیاتى که وظیفه بررسى و مطالعه درباره موضوعى را‬‫بر عهده دارد
افقی ۸ مادر آذربایجانى
افقی ۹ تمایل زن باردار به‬‫ برخى خوراکى‌ها
افقی ۹ همدم
افقی ۹ زشت
افقی ۱۰ آقاى آلمانى‬‫
افقی ۱۰ تومورى که درمان آن بسیار سخت باشد
افقی ۱۰ اتحادیه‬‫ جهانى پست
افقی ۱۱ آبشارى مرتفع در آمریکاى شمالى‬‫
افقی ۱۱ آشکارا
افقی ۱۱ حرف همراهى
افقی ۱۲ آماسیدگى
افقی ۱۲ خداوندى‬‫
افقی ۱۲ سازه‌اى براى حصارکشى
افقی ۱۳ کم شدن
افقی ۱۳ ستارگان‬‫
افقی ۱۳ سرپرستى حضرت مریم (س) را بر عهده داشت‬‫
افقی ۱۴ گیاهى
افقی ۱۴ ردیف، طبقه
افقی ۱۴ ابزار
افقی ۱۵ یک دور از‬‫ مسابقه والیبال
افقی ۱۵ پیش رفته
افقی ۱۵ سلسله‌اى ایرانى
عمودی ۱ دارالایتام
عمودی ۱ شهر و جزیره‌اى در جنوب چین‬‫
عمودی ۲ مخزن چربى شتر
عمودی ۲ شکیبایى
عمودی ۲ محبوبترین رنگ‬‫ در بین مردان
عمودی ۳ تاکنون
عمودی ۳ نقاش نامدار اسپانیایى‬‫
عمودی ۳ نسبت دادن خطا به کسى
عمودی ۴ ظریف و شکننده
عمودی ۴ ‬‫درخواست
عمودی ۴ غذایى ایرانى و خوشمزه
عمودی ۵ پیامبر صبور‬‫
عمودی ۵ طرز عمل
عمودی ۵ مساوى
عمودی ۶ باد سرد
عمودی ۶ پافشارى کردن‬‫
عمودی ۶ میوه نخل
عمودی ۷ دربرگیرنده
عمودی ۷ علم طلسمات
عمودی ۷ سخنرانى‬‫
عمودی ۸ قهوه‌خانه فرنگى
عمودی ۸ پارک جنگلى جاده تالش به انزلى‬‫
عمودی ۸ از رنگ‌هاى ترکیبى
عمودی ۹ سپیده صبح
عمودی ۹ آبزى زیبا و‬‫ باهوش
عمودی ۹ اندیشمندان
عمودی ۱۰ نوعى اسباب بازى
عمودی ۱۰ ابزار‬‫
عمودی ۱۰ به دنیا آوردن
عمودی ۱۱ از غروب تا طلوع آفتاب
عمودی ۱۱ یون‬‫ منفى
عمودی ۱۱ شهر بدون خیابان ایتالیا
عمودی ۱۲ نقاش ایتالیایى‬‫ عهد رنسانس
عمودی ۱۲ خودستایى
عمودی ۱۲ شیرینى سوغات کرمانشاه‬‫
عمودی ۱۳ ناگزیر
عمودی ۱۳ مقدس و ممنوع
عمودی ۱۳ روز بعد
عمودی ۱۴ پیغمبر
عمودی ۱۴ ‬‫منسوب به یمن
عمودی ۱۴ اساس
عمودی ۱۵ گریختن
عمودی ۱۵ شخص عاطفى

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz