جواب مرحله ۲۸۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شکلات کشی
افقی ۱ باوقار
افقی ۱ خورشید
افقی ۲ طلایه‌دار باسوادی!
افقی ۲ رونق
افقی ۲ ارتفاع
افقی ۳ ایست قلبی و مغزی
افقی ۳ شکل و حالت‬‫ چیزی
افقی ۳ قاصد
افقی ۴ پشتکار
افقی ۴ کشنده
افقی ۴ خویشان
افقی ۵ برهنه
افقی ۵ یگانه
افقی ۵ ننر
افقی ۵ سر فوتبالی!
افقی ۶ نوشین
افقی ۶ سرمای شدید همراه‬ ‫با بارش برف و باران
افقی ۶ شهر مرکبات
افقی ۷ باقلا
افقی ۷ رایزنی
افقی ۷ ظرف لباسشویی
افقی ۸ لوله تخلیه فاضالب
افقی ۸ زمینی که سایه آن ‬‫را فراگرفته
افقی ۸ مزد
افقی ۹ زنگ بزرگ
افقی ۹ مسافر
افقی ۹ وسط
افقی ۱۰ شرور
افقی ۱۰ خردمند
افقی ۱۰ ناخالص
افقی ۱۱ آخرین نازی
افقی ۱۱ سده
افقی ۱۱ مجموعه‬ ‫کتاب سه جلدی نگاهی به تاریخ جهان ترجمه فارسی محمود تفضلی از جمله آثار ارزشمند این شخصیت سیاسی‬‫ در هند است
افقی ۱۱ زیر پا مانده
افقی ۱۲ پنج‌تایی
افقی ۱۲ جهان
افقی ۱۲ از حالات سه گانه ماده
افقی ۱۳ ناپسند
افقی ۱۳ عدس
افقی ۱۳ دختر مازنی
افقی ۱۴ ‬‫خبرگزاری قرآنی ایران
افقی ۱۴ آداک
افقی ۱۴ دور از اتهام
افقی ۱۵ آشکار شده
افقی ۱۵ از یاران امام علی (ع)
افقی ۱۵ جشن شکوفه‌های گیلاس‬‫ ژاپنی‌ها‬
عمودی ۱ پستی در زمین والیبال
عمودی ۱ جذاب
عمودی ۱ غیرقانونی
عمودی ۲ غربال
عمودی ۲ از نزولات مخرب آسمانی
عمودی ۲ اصغر اعداد ترتیبی دو رقمی!
عمودی ۲ ‬‫صوت ندا
عمودی ۳ از اوراق بهادار
عمودی ۳ هستی
عمودی ۳ شغل الکتریکی
عمودی ۴ مسطح
عمودی ۴ طاقچه بالا
عمودی ۴ رسوم
عمودی ۵ قلب قرآن
عمودی ۵ ساز کدر!
عمودی ۵ دزد
عمودی ۵ ‬‫شیرینی سوغات کرمانشاه
عمودی ۶ کلام گزافه
عمودی ۶ انکارکردن
عمودی ۶ طلاساز
عمودی ۷ آرامگاه
عمودی ۷ خراب شدن
عمودی ۷ پادگانی در تهران
عمودی ۸ ‬‫قابله
عمودی ۸ دلیل
عمودی ۸ پایین آمدن
عمودی ۹ هزار کیلو
عمودی ۹ نگرانی
عمودی ۹ فراموشکار
عمودی ۱۰ کریستال
عمودی ۱۰ مرآت
عمودی ۱۰ کشوری از لبنیات!
عمودی ۱۱ نهی‬‫ از بردن
عمودی ۱۱ پوشاننده
عمودی ۱۱ قلعه مستحکم
عمودی ۱۱ نشان جمع
عمودی ۱۲ اما
عمودی ۱۲ سایه
عمودی ۱۲ برس دندان‌شویه
عمودی ۱۳ علم اشکال
عمودی ۱۳ چرخ خودرو
عمودی ۱۳ ‬‫قشنگ
عمودی ۱۴ دوست داشتن
عمودی ۱۴ آموختنی لقمان!
عمودی ۱۴ نادان
عمودی ۱۴ بزه
عمودی ۱۵ شاداب
عمودی ۱۵ پیشرفته
عمودی ۱۵ ازنیروهای چهارگانه ارتشی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar