جواب مرحله ۲۷۷ جدولانه ۲

آرایش
آشیان
آمادگی
آموختن
از پادشاهان پیشدادی
از خواهران برونته
از ماه ها
اشاره به دور
اندوهناک
بجز
بخشی از اوستا
بدنامی
بنیاد و اساس
به سوی
بی انتها
بیماری اندک
پایتخت تانزانیا
پراکندن
پشم شتر
پشیمانی
پنددار
تصدیق خودمانی
تلف شده و از بین رفته
چیره شدن
حرف ندا
خرده سنگ های ریز
خطا کردن
خطاب بی ادبانه
دریای عرب
رهبر دینی بوداییان
روز نهم ذی الحجه
رویش
زیرک
سالخورده
سخت کوفته و خسته
سر
سرخورده
سست و بی حال
سطح سخت
سمبلیک
شهر کردستان
صاحب
غربال
فهرست
گروه ورزشی
لیف خرما
مجنون
محل ورود
مروارید
مقابل سنت گرایی
مقاصد
میان
نشانه
نمایش در چادر بزرگ
نمایش صامت
نوعی کرم روده
همراه زنجیر
واحد پول عربستان
وسیله توقف خودرو
وسیله شخم زدن
کشاورزی کردن

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.