جواب مرحله ۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خوی و خصلت‌های خود را ناآگاهانه به دیگران نسبت دادن
افقی ۱ مادر
افقی ۲ نمی‌شنود
افقی ۲ هزار و صد و یازده
افقی ۳ نوع، جنس
افقی ۳ آمدن به جایی
افقی ۴ اتمام حجت
افقی ۵ غیور نامرتب
افقی ۵ از انواع غذاها
افقی ۶ تعجب خانمانه
افقی ۶ خودروی حمل مایعات
افقی ۶ نقش هنرپیشه
افقی ۷ دارای ایمنی
افقی ۷ مأمور اجرا
افقی ۸ پیرابالینی
افقی ۹ ستودن
افقی ۹ برهنه
افقی ۱۰ مانند شده
افقی ۱۰ زنی در شاهنامه
افقی ۱۱ از بستگان
افقی ۱۱ وسیله چترباز
عمودی ۱ حصار فرنگی
عمودی ۱ وسیله نقلیه هوایی
عمودی ۲ از خودروهای وطنی
عمودی ۲ کلام پرسش
عمودی ۲ بویایی
عمودی ۳ کسی که تازه به سربازی رفته
عمودی ۳ منزلت
عمودی ۴ پنکه
عمودی ۴ اثر دهخدا
عمودی ۵ تنیس‌باز اسپانیایی
عمودی ۵ باری که به منزل نمی‌رسد
عمودی ۶ ملی‌گرا
عمودی ۷ دریا
عمودی ۷ دالان
عمودی ۸ بجا آوردن
عمودی ۸ رود آرام
عمودی ۹ از پوشاک خانم‌ها
عمودی ۹ قمارباز ماهر
عمودی ۱۰ یازده
عمودی ۱۰ آشیانه پرنده
عمودی ۱۰ کشور آمریکایی
عمودی ۱۱ از خزندگان
عمودی ۱۱ سمت

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.