جواب مرحله ۲۵ جدولانه ۲

آبرودار
از درندگان
بیزار شدن از چیزی
حرف انتخاب
خواب خوش
رشد دادن
رود مرزی
سالخورده
ستمگر
سنگ چاقو تیز کنی
سیر و حرکت و سلوک
شهر استان اردبیل
عود
فرشته
کنایه از اتومبیل کهنه

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.