جواب مرحله ۲۲ جدولانه ۲

اثر استاندال
از سبزی های خوردنی
انس گرفتن
بانوی بزرگ زاده
به مسابقه نهایی راه یافته
بی رحم
پشت
تیم فوتبال اسپانیا
حرف انتخاب
خانه شعرا
صد متر
گوشه نشینی و تصوف
ممکن
کنج و گوشه و بیغوله
کوچ کردن

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.