جواب مرحله ۲ جدولانه ۲

جستجو و شور و مشورت
خوشبو
در مورد
غذای ظهر
قصور
قطعه و خورده
معطر
منزلت
نوعی سبزی با خواص دارویی
نوعی شطرنج باز حرفه ای

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.