جواب مرحله ۱۸۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی موشک که پس از پرتاب‬‫ و به پایان رسیدن سوخت آن،‬‫ هدایت‌پذیر نیست
افقی ۱ جوجه معروف
افقی ۲ شهر استان مرکزی
افقی ۲ ‬‫سروش
افقی ۲ نوعی عدسی‬‫
افقی ۳ رنگ گیاهی
افقی ۳ آژانس فضایی‬‫ امریکا
افقی ۳ جنون‬‫
افقی ۴ رشته‌ای در شمشیر بازی
افقی ۴ ‬‫‬‫همانند
افقی ۴ پارانشیم
افقی ۴ کشتی جنگی‬‫
افقی ۵ بوی مخصوص غذای مانده
افقی ۵ ‬‫اندازه عرض در طول
افقی ۵ گره‬‫
افقی ۶ نوعی درخت
افقی ۶ یاری دهنده
افقی ۶ ‬‫کم مانده آدم شود‬‫
افقی ۷ مستحضر
افقی ۷ می‌بندند ‬‫تا آماده انجام کار شوند
افقی ۷ ژنرال‬‫ جنگ‌های انفصال
افقی ۷ یک روش‬‫ ‬‫پخت برنج در آشپزی ایرانی‬‫
افقی ۸ سختی، عذاب
افقی ۸ از میوه‌ها
افقی ۸ هنگام‬‫
افقی ۹ مناره دریایی
افقی ۹ مایه
افقی ۹ زیستگاه
افقی ۹ ‬‫چاهی متبرک در جنوب مدینه‬‫
افقی ۱۰ غذای مریض
افقی ۱۰ جس ‌و جو‬‫ ‬‫کردن
افقی ۱۰ بوی خوش‬‫
افقی ۱۱ فرماندهان
افقی ۱۱ نیاکان
افقی ۱۱ مانع آب‬‫
افقی ۱۲ جود
افقی ۱۲ نوعی آلیاژ
افقی ۱۲ خاک سرخ
افقی ۱۲ از لبنیات‬‫
افقی ۱۳ منطقه تفریحی تهران
افقی ۱۳ خودرو جنگی
افقی ۱۳ کارشکنی‬‫
افقی ۱۴ قراول
افقی ۱۴ بچه نوزاد
افقی ۱۴ تنگه‌ای زیبا در کشورمان‬‫
افقی ۱۵ ظرفیت شیمیایی
افقی ۱۵ گریه برای فریب بقیه‬
عمودی ۱ دره تنگ کوچک یا دره تنگ عمیقی که گاهی روی دامنه سفالی آتشفشانی‬‫ تشکیل می‌شود
عمودی ۱ مهاجم کلمبیا که به ‌دلیل مصدومیت از غایبان بزرگ این جام‬‫ ‬‫جهانی بود‬‫
عمودی ۲ قاره سرسبز
عمودی ۲ رنگ مایع قابل شست و شو در نقاشی
عمودی ۲ جمع رئیس‬‫
عمودی ۳ فیلمی از شهروز شکورزاده
عمودی ۳ شکیبا
عمودی ۳ گرایش‌ها‬‫
عمودی ۴ مقیاس
عمودی ۴ تفریق عددی از عدد دیگر
عمودی ۴ مضمون
عمودی ۴ نغمه‬‫
عمودی ۵ نور کم
عمودی ۵ لابد
عمودی ۵ حرف نفی ابد‬‫
عمودی ۶ انتها
عمودی ۶ شماره بین‌المللی کتاب
عمودی ۶ درازی راه‬‬‫
عمودی ۷ سخنان بیمارگونه
عمودی ۷ آبرو
عمودی ۷ عضو مرغ‬‫
عمودی ۸ نوشتن
عمودی ۸ امر به روفتن
عمودی ۸ ثروتمندان‬‫
عمودی ۹ شهر استان فارس
عمودی ۹ ‬پسر فریدون
عمودی ۹ کار و کردار
عمودی ۱۰ کارها
عمودی ۱۰ بهشت زیر پای اوست
عمودی ۱۰ عدد اول
عمودی ۱۱ ضمیر بیگانه
عمودی ۱۱ گاهنامه
عمودی ۱۱ قانون چنگیز
عمودی ۱۲ اسب چاپار
عمودی ۱۲ مروارید
عمودی ۱۲ یگانه
عمودی ۱۲ سرانجام
عمودی ۱۳ یکتا
عمودی ۱۳ حرکت زیر حرف و علامت آن
عمودی ۱۳ اتاق درس
عمودی ۱۴ بازی کهن ایرانی
عمودی ۱۴ از انواع انرژی
عمودی ۱۴ همه جای بدن
عمودی ۱۵ پایتخت کامرون
عمودی ۱۵ هالو

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar