جواب مرحله ۱۷ جدولانه ۲

اثر الکساندر دوما
اثر امیر عشیری
بار دوم
بیننده و ناظر
پوشش دندان
چین و چروک پوست
حاشیه کتاب یا نامه
ساز شبیه کمانچه
شغل سفیر
مسطح و صاف
میدان بوکس
نقاش و رسم کننده

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.