جواب مرحله ۱۶۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گیاهی ریشه‌ای و خوراکی‬ ‬‫برای درمان سرماخوردگی
افقی ۱ یکی‬‫ از انواع ترشی است که در آشپزی‬‫ ایرانی بسیار مرسوم است‬‫
افقی ۲ آرزوها
افقی ۲ نوعی کبک
افقی ۲ انس‬‫ دادن‬‫
افقی ۳ چوب فرش
افقی ۳ تپه زابل
افقی ۳ ‬‫بازیچه کودک‬‫
افقی ۴ واحد اختلاف سطح‬‫ الکتریکی
افقی ۴ زمین آذری
افقی ۴ ‬‫بلندپایه
افقی ۴ ولی‬‫
افقی ۵ گریز غریزی
افقی ۵ شیرینی
افقی ۵ ‬‫گوشه فوتبالی‬‫
افقی ۶ کوتاه
افقی ۶ یکی از صور فلکی‬‫ جنوبی
افقی ۶ از حروف انگلیسی‬‫
افقی ۷ آزاد شده
افقی ۷ دیه
افقی ۷ واگذاشتن‬‫
افقی ۸ گرداگرد
افقی ۸ سهولت
افقی ۸ حشره‌ای ‬‫شیرین!‬‫
افقی ۹ جلوگیری
افقی ۹ عنوان شاهان‬‫ مغول
افقی ۹ سنگ‌انداز‬‫
افقی ۱۰ درنده
افقی ۱۰ بی‌آبرو
افقی ۱۰ صدای درهم‬‫
افقی ۱۱ برانگشتری سوار است
افقی ۱۱ نوعی شرکت
افقی ۱۱ دوشاب‬‫
افقی ۱۲ آزاد
افقی ۱۲ گفت ‌و گوی در گوشی
افقی ۱۲ مقابل جزر
افقی ۱۲ یک چهارم‬‫
افقی ۱۳ شدنی
افقی ۱۳ ساده‌لوح
افقی ۱۳ کشوری واقع در جنوب آفریقا‬‫
افقی ۱۴ نشان دادن
افقی ۱۴ یکی از جزایر کشور اندونزی
افقی ۱۴ ندا دهنده‬‫
افقی ۱۵ بازیگر مرد سریال پروانه (کارگردان
افقی ۱۵ ۱۳۹۲)
افقی ۱۵ مخالف‬
عمودی ۱ شخصیتی در شاهنامه
عمودی ۱ کارگردان آژانس ازدواج‬‫
عمودی ۲ پر و سرشار
عمودی ۲ فرایند
عمودی ۲ هیزم‬‫
عمودی ۳ تاراج
عمودی ۳ مغز تیره
عمودی ۳ زخم آب کشیده‬‫
عمودی ۴ پادشاه
عمودی ۴ به دست آوردن
عمودی ۴ جوی خون
عمودی ۴ خرقه‬‫
عمودی ۵ ماشین کشاورزی
عمودی ۵ سوره‌ای معروف به قلب قرآن
عمودی ۵ رطوبت‬‫
عمودی ۶ عید ویتنام
عمودی ۶ پا برجا و استوار
عمودی ۶ گیاهی برای دام‬‫
عمودی ۷ شک و گمان
عمودی ۷ کلمه افسوس در نوحه و ماتم
عمودی ۷ آنچه بجا آوردنش لازم باشد و‬ ‫ترک آن گناه‬‫
عمودی ۸ نداشتن ترس و بیم
عمودی ۸ نوعی خط
عمودی ۸ سفره رنگین‌کن است‬‫
عمودی ۹ هجوم
عمودی ۹ گذرگاه سیل
عمودی ۹ حرکت کرم‬‫
عمودی ۱۰ نوعی پرده
عمودی ۱۰ سخن‬‌چین
عمودی ۱۰ به طور مستمر و پیاپی
عمودی ۱۱ بینوا
عمودی ۱۱ عشوه‌گر
عمودی ۱۱ دوست‌ جانی
عمودی ۱۲ ثروتمند
عمودی ۱۲ تکبر
عمودی ۱۲ ملاطفت
عمودی ۱۲ آیین‌ها
عمودی ۱۳ روشنایی‌ها
عمودی ۱۳ نابود
عمودی ۱۳ ایوان بالا
عمودی ۱۴ پست‌فطرت
عمودی ۱۴ آرام خودمانی
عمودی ۱۴ آغازکننده
عمودی ۱۵ کلمه یا تصویر ذهنی ناخواسته‌ای که مکرر وارد ذهن شده و ناراحتی به وجود می‌آورد
عمودی ۱۵ عوض کردن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar