جواب مرحله ۱۶ جدولانه ۲

اثر عبدالحسین صنعتی زاده
از زبان های ایرانی
برچسب
بزرگتر
پاکیزه
پرنده سعادت
تیم فوتبال اسپانیایی
جهنم و اثر ابوتراب خسروی
دارای سبیل پرپشت
رها کردن گلوله
زندان خودمانی
وام دهنده

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.