جواب مرحله ۱۳۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بی دين
افقی ۱ كالای دور ريختنی
افقی ۱ دعايی كه عصر جمعه تلاوت می‌شود
افقی ۲ مادر باران!
افقی ۲ رنگ طبيعت
افقی ۲ ذلت
افقی ۳ ازالحان‬‫ موسيقی
افقی ۳ سال قبل
افقی ۴ پسوند شباهت
افقی ۴ گرسنگی
افقی ۴ واحدشمارش نان
افقی ۴ هوش
افقی ۵ آقا
افقی ۵ ساعت‌های كوكی دارند
افقی ۵ راس
افقی ۶ ‬‫رنگ بخشش!
افقی ۶ نزد ايرانيان است و بس!
افقی ۶ جواب مخصوص عروس خانم
افقی ۷ آسيب و صدمه
افقی ۷ يار ديرين آش!
افقی ۷ مركب‬‫ ميت!
افقی ۷ ويتامين انعقاد خون
افقی ۸ گرديدن
افقی ۸ تهيه كننده و مجری با سابقه مجموعه «فيتيله‌ها»
افقی ۸ گودال
افقی ۹ سخن بی‌پرده
افقی ۹ حصير
افقی ۹ قوم ايران باستان
افقی ۹ هواپيمای عجول!
افقی ۱۰ از نزولات آسمانی
افقی ۱۰ تقويت امواج راديويی
افقی ۱۰ نهری بزرگ‬‫ كه به دريا رسد
افقی ۱۱ ماليات
افقی ۱۱ دلسرد
افقی ۱۱ دايه
افقی ۱۲ پول خارجی
افقی ۱۲ نوعيیآچار
افقی ۱۲ از حبوبات
افقی ۱۲ قيد و اسارت
افقی ۱۳ نوعي نخ‬‫ خياطی
افقی ۱۳ خطی كه زاويه‌ای را به دو قسمت مساوی تقسيم كند
افقی ۱۴ خودرو هم معنی می‌دهد
افقی ۱۴ عمل
افقی ۱۴ باغچه
افقی ۱۵ ‬‫ابزار ارسال و دريافت امواج راديويی
افقی ۱۵ از عناصر واسطه گروه هفتم جدول تناوبی
افقی ۱۵ عالم‬
عمودی ۱ دو كشور هم‌نام افريقايی كه يكی حكومت جمهوری و ديگری جمهوری دموكراتيک دارد
عمودی ۱ سابقه‌ای كه به ذهن‬‫ مانده
عمودی ۱ نام‌ها
عمودی ۲ ابريشم ناخالص
عمودی ۲ نيروی محرک ساعت‌های قديمی
عمودی ۲ كباب شده
عمودی ۳ كالايی كه در كارخانه سازنده‬‫ اصلی ساخته شده
عمودی ۳ رجعت
عمودی ۴ سود حرام
عمودی ۴ چاهی در جهنم
عمودی ۴ ماه كارمندی!
عمودی ۴ اشاره به نزديک
عمودی ۵ محنت
عمودی ۵ شادمان
عمودی ۵ ‬‫گياه فيلگوش
عمودی ۶ عضو شنود!
عمودی ۶ ميان بدن
عمودی ۶ ناسيوناليستی
عمودی ۷ ازچاشنی‌ها
عمودی ۷ خواهر پدر
عمودی ۷ خرابه
عمودی ۷ شهر توت
عمودی ۸ گرفتن
عمودی ۸ ‬‫ازانواع دوگانه حركت زمين
عمودی ۸ يک ششم ملک
عمودی ۹ حرص و طمع
عمودی ۹ مايع چسبنده كه از تقطير زغال سنگ به دست‬‫ می‌آيد
عمودی ۹ گياه مقدس زرتشتيان
عمودی ۹ سنگريزه
عمودی ۱۰ عضو متحرک پنكه
عمودی ۱۰ قسمت بيرونی سقف
عمودی ۱۰ ديدنی نظامی!
عمودی ۱۱ ‬‫ويژه
عمودی ۱۱ معطر
عمودی ۱۱ لوكس
عمودی ۱۲ ميهمانی
عمودی ۱۲ اسلحه كمری
عمودی ۱۲ دولت ها
عمودی ۱۲ سنگ زيرين آسياب!
عمودی ۱۳ روستای زيبای گيلانی
عمودی ۱۳ ‬‫عاشق
عمودی ۱۴ نمايش دادن
عمودی ۱۴ از درختان سوزنی برگ
عمودی ۱۴ بخشش و عطا
عمودی ۱۵ ازماشين آلات كشاورزی
عمودی ۱۵ فنی در ورزش‬‫ كشتی
عمودی ۱۵ سرقت‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar