جواب مرحله ۱۲۲ جدولانه ۲

آسیاب آشپز خانه
از ادات پرسش
اطاق قطار
امر از رفتن
امنیت در آن نیست
بازی
بچه گوسفند
پایتخت جمهوری آذبایجان
پدر
پنداشتن
پیشکش
جست زدن
جنگ و نبرد
چاق و قد کوتاه
خانه های شعرا
خرس عربی
خطر کردن
خوب نیست
خوبی
دارای توانایی حل مشکل
ذرت
رشته
زد و بند
سپاه
طرف چپ
ظاهر ساختمان
فوتبالیست آلمانی
فیلمی از مسعود کیمیایی
فیلمی با بازی جمشید مشایخی
قبول نشده
گریه با سوز و گداز
ماهی کنسروی
محل ورود
واحد پول ایران و عربستان
کاشف عامل بیماری سل
کج
کلام بیهوده
کلاه تمام لبه
یک بار رکوع در نماز

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.