جواب مرحله ۱۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نمازی مستحبی
افقی ۱ پستی و دنائت
افقی ۱ موشواره برابر فارسی آن است
افقی ۲ نژاد ایرانی
افقی ۲ جای ایستادن فروشنده در مغازه
افقی ۲ ‬‫گفت و گو
افقی ۳ پیشوند نداری!
افقی ۳ ابزار کار مقنی
افقی ۳ از رنگ‌های فرعی
افقی ۴ گوشه جسم
افقی ۴ هستی
افقی ۴ کناره‌ها
افقی ۵ رنگ موی فوری
افقی ۵ آرزو
افقی ۵ ‬‫ضمیر بی حضور!
افقی ۵ دشنام دادن
افقی ۶ دعای دست نماز
افقی ۶ از رهبران شوروی سابق
افقی ۷ مقروض
افقی ۷ خواهش کردن
افقی ۷ گریبان
افقی ۸ عضو تامین‬ ‫غذای گیاه
افقی ۸ جاودانگی
افقی ۸ دریایی در همسایگی خلیج همیشه فارس
افقی ۹ ازافعال ربطی
افقی ۹ درخت نوشابه!
افقی ۹ هر یک از بخش های دوگانه ‬‫زمین که توسط خط استوا ایجاد می شوند
افقی ۱۰ روزنامه‌ای پرتیراژ چاپ ژاپن
افقی ۱۰ از اهرم‌های سه گانه زیر پای راننده
افقی ۱۱ شکم‬‫پرست
افقی ۱۱ «جیب» تو خالی!
افقی ۱۱ ابزاری در دست قصاب
افقی ۱۱ آخرین نازی
افقی ۱۲ همیشه
افقی ۱۲ ملیح
افقی ۱۲ بدگویی ادبی!
افقی ۱۳ نگهبان البسه در حمام‌های‬‫ قدیمی
افقی ۱۳ گل مظهر شهادت!
افقی ۱۳ بی حس
افقی ۱۴ ظرف مرکب خوشنویسی
افقی ۱۴ نام پسرانه فرنگی
افقی ۱۴ بلندمرتبه
افقی ۱۵ شکل هندسی مورد علاقه‬‫ فراعنه!
افقی ۱۵ خوار شمردن امری
افقی ۱۵ استانی در عراق‬
عمودی ۱ از مهمترین شهرهای فلسطینی نشین اشغالی
عمودی ۱ اخوی
عمودی ۱ مادربزرگ
عمودی ۲ کج
عمودی ۲ پاک و مطهر
عمودی ۲ ابزار روسی جوش آوردن آب‬‫
عمودی ۳ قیمت
عمودی ۳ مبحثی گسترده در ریاضیات که حساب ساعتی نمونه بارزی از آن است
عمودی ۳ سازی بومی مناطق جنوبی کشور
عمودی ۴ زینت‬‫ ناخن
عمودی ۴ دچار هیجان شدیدی شده
عمودی ۴ عزت و احترام پیداکردن
عمودی ۵ نوعی حلوا
عمودی ۵ حرف فاصله
عمودی ۵ نقصان
عمودی ۶ حالت انگشتان دست وقتی باز‬‫ باشند
عمودی ۶ حکایتگر
عمودی ۶ شن نرم
عمودی ۷ شهر و فرودگاهی در ژاپن
عمودی ۷ قطعه سیمانی پیش ساخته
عمودی ۷ دورویی
عمودی ۸ حرف هشتم انگلیسی
عمودی ۸ احبا
عمودی ۸ زینت‬‫رو
عمودی ۹ قصر
عمودی ۹ بمبی بسیار مخرب
عمودی ۹ دسته حروفی با خواص ویژه در الفبای عربی
عمودی ۱۰ جنگ افزار
عمودی ۱۰ ابزار دریافت امواج رادیویی
عمودی ۱۰ مغازه
عمودی ۱۱ ‬‫خرس درختی
عمودی ۱۱ طلایه دار اعداد!
عمودی ۱۱ پهلوان
عمودی ۱۲ برابر
عمودی ۱۲ کارگر سرگذر
عمودی ۱۲ پیشوند استمرار
عمودی ۱۳ کشتارگاه
عمودی ۱۳ وای اگر کاسه ای زیر آن باشد!
عمودی ۱۳ ‬‫بوی ماندگی
عمودی ۱۴ بیماری تورم مفاصل
عمودی ۱۴ سماروغ
عمودی ۱۴ بزرگوار
عمودی ۱۵ شیرینی خامه‌ای ابری شکل
عمودی ۱۵ عریان
عمودی ۱۵ گسترش یافتن‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz