جواب مرحله ۱۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خاک
افقی ۱ نویسنده بلغاری خالق «آلاخون والاخون»
افقی ۲ کالای برگشتی
افقی ۲ مخترع فرانسوی چرخ خیاطی
افقی ۳ منظم‬‫ و مرتب
افقی ۳ از تیم‌های فوتبال اسپانیایی
افقی ۳ آب ناشنوا!
افقی ۴ شاخه‌هایی که پای درخت می رویند
افقی ۴ نحیف
افقی ۴ کافی
افقی ۴ از‬‫ ادات شرط
افقی ۵ پسوند شباهت
افقی ۵ ورقه آلومینیوم پیچیده شده
افقی ۵ روحانی زرتشتی
افقی ۵ پایه
افقی ۶ غمگین
افقی ۶ شادمانی
افقی ۶ جنس‬‫ کالا برگی
افقی ۷ مقابل روزانه
افقی ۷ ماه دوم!
افقی ۷ «دوا»ی درهم ریخته!
افقی ۸ جنگ و نبرد
افقی ۸ نشانه و علامتی که برای مسیر انواع‬‫ لوله‌ها به کار می برند
افقی ۸ سرنیزه
افقی ۹ سرپرستی
افقی ۹ انبار غله
افقی ۹ شهری در مازندران
افقی ۱۰ خیالات
افقی ۱۰ کبک مشهور
افقی ۱۰ فروغ و‬‫ روشنی
افقی ۱۱ کوک پزشکی
افقی ۱۱ رودی طویل در اروپا
افقی ۱۱ پوشاننده
افقی ۱۱ آش ساده
افقی ۱۲ امپراتوری باستانی
افقی ۱۲ بیماری و مرض
افقی ۱۲ ‬‫پیدا کننده، یابنده
افقی ۱۲ هدر رفته
افقی ۱۳ صوت نفرت
افقی ۱۳ خواهش‌های نفس
افقی ۱۳ بزرگترین جزیره مالزی
افقی ۱۴ از ماشین‌آلات‬‫ کشاورزی
افقی ۱۴ برهنه
افقی ۱۵ کنایه از آدمی است که تاب و تحمل کمی داشته باشد
افقی ۱۵ عضو چاقو‬
عمودی ۱ از معرف‌های شیمیایی برای تشخیص اسید و باز
عمودی ۱ همسر هیتلر
عمودی ۲ جوجه تیغی
عمودی ۲ نویسنده روسی «دن آرام»
عمودی ۳ ‬‫طایفه آسیایی
عمودی ۳ از پیامبران اولوالعزم (ع)
عمودی ۳ موضوع پایان نامه
عمودی ۴ از غزوات
عمودی ۴ تباهی
عمودی ۴ سودای ناله!
عمودی ۴ قلعه مستحکم
عمودی ۵ ‬‫عید مسیحیان
عمودی ۵ کفش ستور!
عمودی ۵ خشمگین
عمودی ۶ می گویند جواب آن هوی است
عمودی ۶ پیشوند استمرار
عمودی ۶ پسر مازنی
عمودی ۷ پسوند ‬‫مصدر جعلی
عمودی ۷ اغراق
عمودی ۷ زبان ناقص
عمودی ۷ ماده بیهوشی
عمودی ۸ هوس آبستن
عمودی ۸ از وسایل تنظیف
عمودی ۸ ابزار دق‌الباب قدما
عمودی ۹ شهر‬‫ آرزو!
عمودی ۹ سند
عمودی ۹ چادر
عمودی ۹ ردیف
عمودی ۱۰ نابغه‌ها
عمودی ۱۰ جمع مکسر «در» به معنی مروارید
عمودی ۱۰ خودپسند
عمودی ۱۱ از سیارات منظومه ‬‫شمسی
عمودی ۱۱ چه کسی؟
عمودی ۱۱ سود و بهره
عمودی ۱۲ جای پا
عمودی ۱۲ ضمیر غایب
عمودی ۱۲ حیوانی با پوست مرغوب
عمودی ۱۲ لقب اشرافی
عمودی ۱۳ کمان‬‫ حلاجی
عمودی ۱۳ پشتیبان مالی
عمودی ۱۳ نوعی خودروی ژاپنی
عمودی ۱۴ لقب آرش
عمودی ۱۴ جمع مکسر برات
عمودی ۱۵ اتحادیه چند کشور
عمودی ۱۵ نرده‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar